Varsel om oppstart – Detaljregulering for Evenesmarkveien (PlanID 2022503)

ARR Arkitekter AS varsler på vegne av Folk i Husan AS oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for Evenesmarkveien PlanID 2022503. 

Kartutsnitt Evenesmarksveien. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde

Frist for innspill er 05.04.2023.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 5/8, 5/55, 5/64, 5/74, samt deler av 5/8, 5/17, 36/1 og 0/0. i Evenes kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å etablert eneboliger og flermannsbolig i 1-2 etasjer, med tilhørende adkomstveier, parkering, infrastruktur, uteoppholdsarealer, mm. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til ARR Arkitekter AS.


Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 05.04.2023 til: ARR Arkitekter AS, postboks 252, 2381 BRUMUNDDAL, post@arrark.no, tlf. 930 88 975. Kopi sendes til Narvik kommune: postmottak@narvik.kommune.no. 

Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 323 kB) 

Referat fra oppstartsmøte  (PDF, 9 MB)

Politisk prinsipputtalelse  (PDF, 561 kB)

Kart plangrense (PDF, 2 MB)

Varsel om oppstart (PDF, 449 kB)


Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 22/3610.