Varsel om oppstart – Detaljregulering for Bergmyra (PlanID 2022002)

LPO Arkitekter AS varsler på vegne av Legias eiendom AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Bergmyra, PlanID 2022002. 

Frist for innspill er 30.05.2022.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 19/166, 19/116, 19/125, 19/126, 19/144 samt deler av 19/114, 98/1 (veiareal), Bjerkvik, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for nytt boligfelt på Bergmyra i Bjerkvik. Målet er å oppnå et helhetlig område med kvalitet og variasjon i boligtypene som etableres, blant annet gjennom en miks av eneboliger, rekkehus og 2-6 mannsboliger i kombinasjon med grøntdrag og gode forbindelser mellom bebyggelsen. En viktig del av planarbeidet vil være å opprettholde god tilknytning til omkringliggende skogs- og turområder. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til LPO arkitekter AS v/Marianne Florelius, e-postadresse: mfl@lpo.no.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 30.05.2022 til: LPO arkitekter AS v/ Marianne Florelius Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo, eller til mfl@lpo.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no.

 

Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 3 MB)

Stedsanalyse (PDF, 7 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

Varslet planavgrensning (PDF, 621 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 22/826: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022000826&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&