Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Felt B6, Fagernesfjellet

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B6, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1461 i Narvik kommune. PlanID 2019008.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger. Planområdet avgrenses av stiplet, blå linje vist på kartutsnitt under. 

Klikk for stort bildeBerørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 18.11.2019 til: Multiconsult Norge AS, Fagernesveien 1, 8514 Narvik, eller e-post: trude.johnsen@multiconsult.no

Dokumentene kan ses i kommunens servicetorg eller lastes ned her:

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Innsyn sak 19/4412:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019004412&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2949&