Varsel om oppstart av reguleringsarbeid detaljregulering kollektivknutepunkt Bjerkvik

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Narvik kommune setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan kollektivknutepunkt Bjerkvik.

Det ble varslet om oppstart av “Detaljregulering kollektivknutepunkt Bjerkvik” 4. februar 2017. Etter innspill fra innbyggerne med frist 04.03.2017, har forslagsstiller ved Narvik kommune, sett behov for å utvide planområdet.

Formålet med reguleringen er å forbedre Bjerkvik sentrum ved å endre infrastrukturløsning med en helhetlig plan for gående, syklende, trafikkavvikling og kollektivtrafikk. Det kan bli aktuelt med ekspropriasjon av nødvendig areal for gjennomføring av tiltaket. Planområdet er på ca. 54 dekar. Avgrensning av planområdet er vist på kartutsnitt.

Planavgrensning detaljregulering kollektivknutepunkt BjerkvikPlanarbeidet utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning, da reguleringen er i samsvar med overordnet plan. Området er i Kommunedelplanen for Bjerkvik avsatt til veg- og sentrumsformål. 

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2017002 og sendes til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 27.desember 2019.

For spørsmål vedrørende planarbeidet kan du kontakte arealplanlegger Svetlana Lorentzen på epost: svetlana.lorentzen@narvik.kommune.no

Dokumentene til varselet kan ses i kommunens servicetorg eller lastes ned her: 

Sakens øvrige dokumenter kan ses her på Innsyn sak 15/490