Varsel om igangsetting av planarbeid Detaljregulering Rombak pukkverk

 

Planstatus og formål 

Reguleringsplanen skal legge til rette for utvidelse og forlenget drift i eksisterende steinbrudd på Sørneset. Det eksisterende steinbruddet er pr i dag regulert til «Massetak», men området som er aktuelt for utvidelse er satt av til «LNFR» og «Friluftsområde» i kommuneplanen. «Trafikkområde havn» i sjøen er tatt med fra gjeldende plan, med tanke på transport med båt. 

Området for utvidelse ligger vest for eksisterende steinbrudd, mot Fv. 7575 (gamle E6) og sjøen. 

Planområdet avgrenses i vest mot eiendomsgrense for Fv. 7575, i nord mot/i sjøen, i øst mot gjeldende plangrense, og i sør mot Sildvikveien. 

Beliggenhet 

Området ligger på Sørnes, på eiendommen gnr/bnr 35/1, ved Rombaksbrua på gamle E6, ca. 15 km øst for Narvik sentrum. 

Merknader 

Eventuelle synspunkter til planen sendes skriftlig til Sweco Norge AS, Bomv. 13, 7725 Steinkjer eller på epost til bjorn.stubbe@sweco.no med frist 10. oktober 2019.   

Fullstendig varsel, samt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte finnes elektronisk på: www.sweco.no og www.narvik.kommune.no 

Dokumentene til varsel om igangsetting av planarbeid kan ses her: