Varsel om igangsetting av områderegulering og høring av planprogram - Narvikterminalen

Klikk for stort bildeIht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med områderegulering for Narvikterminalen, planID 2021001. Frist for innspill er 03.09.2021. 

Planområdet er vist med rød, stiplet linje på kartutsnittet. Formålet med planen er å legge til rette for både en helhetlig utvikling og utvidelse av Narvikterminalen med jernbane-, bulk- og havneterminal. Tiltakshaver er Narvik Havn KF, Narvikgården AS og Bane NOR. Rambøll bistår i reguleringsarbeidet. 

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning og planprogram iht. forskrift om konsekvensutredninger. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding. Det er i tillegg igangsatt en informasjonsprosess mot disse:

Informasjonsmøte og åpen kontordag

Det avholdes informasjonsmøte i Royal Hall på Quality Hotel Grand Royal 17. august kl. 18:00. Folkemøtet vil også sendes direkte på nett. Følg møtet på linken under:

Informasjonsmøte, 17. august 2021

Påfølgende dag (18. august) avholdes det åpen kontordag i Narvik havns lokaler fra kl. 09:00-16:00 hvor alle interesserte kan melde seg. Time må forhåndsbestilles enten til kontaktpersonen under, eller ved nedskriving i egen protokoll på informasjonsmøtet.

Innspill til varsel

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Erik Ditlefsen Pb 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller erik.ditlefsen@ramboll.no innen 03.09.2021. Ved spørsmål kontakt Erik Ditlefsen på tlf. 468 968 58.

Planprogrammet og andre relevante dokumenter kan ses på Narvik rådhus, servicetorget eller lastes ned her:

Forslag til planprogram - Områderegulering Narvikterminalen (PDF, 4 MB)

Endelig referat fra oppstartsmøte (PDF, 4 MB)

Varslingsbrev planoppstart (PDF, 3 MB)

Oversikt over arealer indre havn A1 (PDF, 11 MB)

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Innsyn sak 21/1215.