Tidslinje kommuneplan 2021

Norge gjennomgår en kommunereform. Målet er å bygge større og sterkere kommuner. Som del av dette har Ballangen, deler av Tysfjord og Narvik besluttet å slå seg sammen fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Narvik. I nye Narvik kommune skal innbyggernes medbestemmelse og involvering bli ivaretatt, og i arbeidet med utviklingen av den nye kommuneplanen skal det kjøres en større medvirkningsprosess. Vi vil bruke medvirkning som et verktøy for at de tre kommunene som nå skal slås sammen skal bli bedre kjent og trygge på hverandre. Sammen skal vi bygge en felles identitet for nye Narvik kommune.

Kommuneplan nye Narvik

 

Kommuneplan Narvik kommune 2020-2040

En kommuneplan legger premissene for kommunens satsingsområder og utvikling.

Hva bruker vi fellesskapets ressurser på å utvikle, og hvor gjør vi det?

Kommuneplanen er delt i to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er visjonen, den langsiktige strategien for Narvik kommune, både som samfunn og kommunen som virksomhet selv. Arealdelen er hvor vi gjør hva, altså kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av ulike områder.

Kommuneplanens samfunnsdel er førende for alle andre planverk i en kommune, mens arealdelen er juridisk bindende.

Noen av datoene er ikke nøyaktige, men vil bli kunngjort på et nærmere tidspunkt. Det gjelder blant annet tidspunkter for offentlig ettersyn og åpne folkemøter.

11. september 2019 - bestilling fra fellesnemnda

Fellesnemnda for nye Narvik kommune bestilte arbeid med kommuneplan for nye Narvik kommune. Arbeidet ble sendt videre til hovedutvalget for plan og utvikling i den nye kommunen.

Behandling i Fellesnemnda

 

11.09.2019

18. februar 2020 - oppstart av kommuneplan og høring av planprogram

18. februar ble formell oppstart av kommuneplan for Narvik - samfunnsdel og arealdel vedtatt i hovedutvalget for plan og utvikling.

Oppstart kommuneplan

18.02.2020

27. februar 2020 - vedtak om oppstart

I kommunestyrets møte 27. februar 2020 ble det fattet vedtak om oppstart av arbeidet med kommuneplan for Narvik kommune.

Oppstart kommuneplan.

27.02.2020

18. juni 2020 - planprogram vedtatt

I kommunestyrets møte 18. juni 2020 ble planprogrammet fastsatt.

Planprogrammet legger føringer for hvordan vi utvikler samfunnet vårt. Planprogrammet kan beskrives som de politiske føringene og retningslinjene som danner grunnlaget for utformingen av kommuneplanen.

Fastsetting av planprogram

18.06.2020

1. oktober 2020 - planstrategien vedtatt

I kommunestyrets møte 1. oktober 2020 ble planstrategien vedtatt. Planstrategien er ikke en plan, men drøfter utviklingstrekk i samfunnet vårt,  og er et hjelpemiddel kommunestyret bruker for å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i inneværende politiske periode.

Planstrategi 2020-2023

01.10.2020

31. desember 2020 - administrativ frist for innspill til kommuneplanen

Den 31. desember var det frist for innspill til arbeidet med ny kommuneplan. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger - alle interesserte har vært velkomne til å gi innspill for å vurderes tatt opp i kommuneplanen.

Da fristen gikk ut hadde Narvik kommune mottatt over 80 ulike innspill. Alle innspill vurderes opp mot 

Vi vurderer alle innspill opp mot mål og strategier i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og planprogrammet til kommuneplanens arealdel.

31.12.2020

Fra januar til mars 2021 - medvirkning

I løpet av månedene januar, februar og mars 2021 arrangeres en rekke aktivitet som alle handler om medvirkning.

Medvirkningsplanen for ny kommuneplan kan du lese mer om her:

Medvirkningsplan

01.01.2021

Barnetråkk

De tre første månedene i 2021 arrangeres det barnetråkk på alle skolene i Narvik kommune.

5. til 7. trinn tegner da blant annet inn på kart hva de bruker forskjellige områder til, hvilke stier de bruker og mer. Barn og unges mening veier tungt i planprosesser.

01.02.2021

7. april - folkemøte i Skjomen

7. april arrangerte vi digitalt folkemøte om kommuneplanen i Skjomen. Møtet kan ses i opptak.

07.04.2021

Folkemøte - unge voksne under 40

8. april arrangerte vi digitalt folkemøte om kommuneplanen med tema unge voksne under 40. Møtet kan ses i opptak.

08.04.2021

Folkemøte i Beisfjord

13. april arrangerte vi digitalt folkemøte om kommuneplanen i Beisfjord. Møtet kan ses i opptak her:

13.04.2021

Orientering om kommuneplanen for alle hovedutvalgene

13. april ble det arrangert orientering og innspillsmøte for politikerne i alle hovedutvalgene i Narvik kommune. Orienteringen kan du se her:

Her finner du opptak av diskusjonene og innspillsrunden i hovedutvalgene:

Hovedutvalg 13. april

13.04.2021 10:00

Folkemøte i Bjerkvik - 14. april

Folkemøtet i Bjerkvik sendes direkte 14.april kl. 19.00, og blir tilgjengelig her på Narvik kommunes hjemmesider, og Narvik kommunes Facebook-side.

Her er noen spørsmål vi ønsker at du svarer på i forkant av møtet:

Bjerkvik - spørsmål til folkemøtet

Lenke til arrangement/video på Facebook

Folkemøtet i Bjerkvik 14. april

14.04.2021 19:00

Orientering og innspill i formannskapet

15. april var det orientering og innspillsmøte om kommuneplanen i formannskapet i Narvik kommune.

På Narvik kommunes Youtube-kanal kan du se opptak fra møtet:

15.04.2021 10:00

Folkemøte Ankenes og Håkvik

15. april arrangerte vi digitalt folkemøte om kommuneplanen for Ankenes og Håkvik. Møtet kan ses i opptak.

15.04.2021 19:00

Folkemøte om bolyst - 20. april

20. april arrangerte vi digitalt folkemøte med bolyst som tema. Møtet kan ses i opptak her:

20.04.2021 19:00

21. april - folkemøte i Ballangen om kommuneplanen

21. april arrangerer vi digitalt folkemøte om kommuneplanen i Ballangen. Møtet sendes direkte på vår Facebook-konto, men er også tilgjengelig her på hjemmesiden.

21.04.2021 19:00

22. april - folkemøte i Kjøpsvik om kommuneplanen

22. april klokken 19.00 arrangerer vi digitalt folkemøte om kommuneplanen i Kjøpsvik.

22.04.2021 19:00

27. april - folkemøte om kommuneplanen - Narvik sentrum

27. april klokken 19.00 arrangerer vi digitalt folkemøte om kommuneplanen for Narvik sentrum. Møtet blir tilgjengelig her på Narvik kommunes hjemmeside og på Facebook-siden vår.

27.04.2021 19:00

Folkemøte - Det grønne skiftet - hva skal vi leve av nå?

28. april arrangerer vi digitalt folkemøte om kommuneplanen med tema Det grønne skfitet - hva skal vi leve av nå?

Møtet starter 19.00, og blir tilgjengelig her på Narvik kommunes hjemmeside og Facebook-siden vår.

28.04.2021 19:00

1. mai - frist for innspill

Fristen for innspill var 1. mai for å vurderes realitetsbehandlet av administrasjonen.

Neste mulighet for innspill/merknad er i forbindelse med høring og offentlig ettersyn.

 

01.05.2021

16. desember - politisk behandling

16. desember var det politisk behandling av om planforslaget skulle legges ut for offentlig ettersyn.

16.12.2021

7. januar - 18. mars - offentlig ettersyn samfunnsdel

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 legges ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 07. Januar - 18 Februar 2022. Fristen er utsatt til 18. mars 2022.

Formålet med planarbeidet er å ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes saksnr 20/3394 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 18. februar 2022. Fristen er utsatt til 18. mars 2022.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus, Ballangen servicesenter og Kjøpsvik servicesenter eller lastes ned her:

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 Planforslag (PDF, 16 MB)

Saksfremlegg kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 høring og offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)

07.01.2022

Kommuneplanens arealdel - høst 2022

Nøyaktig dato for når arealdelen er klar for offentlig ettersyn er pr. februar 2022 usikkert. Arealdelen avhenger av samfunnsdelen, som først må vedtas politisk.

Dato vil bli oppdatert etter at samfunnsdelen er politisk vedtatt.

01.08.2022