Planprogram til høring og offentlig ettersyn for detaljregulering med konsekvensutredninger for Hergot Energipark (PlanID 2021008).

Nordkraft prosjekt AS m/konsulent vil holde et orienteringsmøte digitalt angående planprogrammet, den 21.04.2022, kl.18:00.

Det har tidligere i prosessen blitt varslet oppstart for oppstart til –Detaljregulering for Hergot Energipark den 15.12.2021 - varslet om oppstart kan sees her: Varsel om oppstart - Hergot Energipark

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-1,12-3,12-8,12-9 og forskrift om konsekvensutredning, varsles det at forslag til planprogram med vedlegg for detaljregulering med konsekvensutredninger for Hergot Energipark i Narvik kommune til høring. Høringsperiode er fra 28. Mars 2022 - 16. Mai 2022. 

Hensikten med planarbeidet er som orientert om tidligere, å legge til rette for å kunne etablere næringsbygg som har stort behov for «grønn» energi produsert i Nordland - næringsbygg knyttet til virksomheter innen industri (batterifabrikk), lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag. Endelig planavgrensning vil bli klarlagt i løpet av planprosessen og etter flere gangers utlegging til offentlig ettersyn.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Snorre Hultgren Navjord, e-postadresse: snorre.hultgren.navjord@norconsult.com

Eventuelle kommentarer/merknader til planprogrammet sendes skriftlig innen 16.05.2022 til Norconsult AS: Postadresse: Norconsult AS, Teknologiveien 10, 8512 Narvik, eller snorre.hultgren.navjord@norconsult.com

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding. Det er i tillegg igangsatt en informasjonsprosess for planprogrammet.

Nordkraft prosjekt AS m/konsulent vil holde et orienteringsmøte digitalt angående planprogrammet, den 21.04.2022, kl.18:00: SE ORIENTERINGSMØTET

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Forslag til planprogram (PDF, 8 MB)

Vedlegg 1 - Kopi av innspill fra myndigheter med innsigelseskompetanse (PDF, 7 MB)

Vedlegg 2 - Merknadsbehandling av innspill og merknader fra myndigheter (PDF, 305 kB)

Vedlegg 3 - Kopi av Innspill og merknader til planvarsel fra grunneiere, rettighetshavere, lag, foreninger og privatpersoner (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 - Merknadsbehandling av innspill og merknader fra grunneiere, rettighetshavere, lag, foreninger og privatpersoner (PDF, 273 kB)

Vedlegg 5 - Alternativvurdering av aktuelle lokasjoner (PDF, 950 kB)

Vedlegg 6 - Rombaken resipientovervåkingsprogram (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering for Hergot energipark (367790) (PDF, 2 MB)