Varsel om oppstart –Detaljregulering for Hergot Energipark (PlanID 2021008)

Norconsult AS varsler på vegne av Nordkraft prosjekt AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Hergot Energipark (PlanID 2021008). 

Frist for innspill er 24.01.2022.

Planarbeidet omfatter området Hergot i Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Planområdet omfattes av deler av et platå 60-80 m over fjorden og strekker seg fra Olbogfjellet i sør og til Storelva i nord. Området er vist med en større ytre plangrense som vurderes å være ramme for konsekvensutredninger. En indre plangrense viser aktuelt område for vurdering av å kunne lokalisere næringsbygg som har stort behov for «grønn» energi knyttet til virksomheter innen industri, lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag. Endelig planavgrensning vil bli klarlagt i løpet av planprosessen og gjennom flere gangers utlegging til offentlig høring.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av «grønne» arbeidsplasser basert på «grønn» energi produsert i Nordland.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding..

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Snorre Hultgren Navjord, e-postadresse: snorre.hultgren.navjord@norconsult.com

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 24.01.2021 til Norconsult AS: Postadresse: Norconsult AS, Teknologiveien 10, 8512 Narvik, eller snorre.hultgren.navjord@norconsult.com med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no

Nordkraft Prosjekt AS vil invitere til digitalt informasjonsmøte 
Klikk på lenken under for å se møtet tirsdag 11.01.2022. kl. 18:00


Digitalt informasjonsmøte

Spørsmål i møtet:
Vil du stille spørsmål under møtet, sendes disse som SMS til 2005. Bruk kodeord HERGOT først i meldinga. Innkomne spørsmål samles og besvares i møtet. Send gjerne dine spørsmål i forkant.

Dokumenter:
Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering for Hergot energipark  (PDF, 2 MB)
2021-11-30 Plangrense Hergot Energipark PDF (PDF, 2 MB)
2021-11-19 Nordkraft Prosjekt AS - Planinitiativ Detaljreg Hergot Energipark (PDF, 922 kB)