Oppstart av detaljregulering Fagerjord vannverk, Narvik kommune

Klikk for stort bildeI medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles på vegne av Narvik Vann oppstart av detaljregulering Fagerjord vannverk, Narvik kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å regulere eksisterende vannbehandlingsanlegg og tilrettelegge for en utvidelse. Reguleringsplanen vil også sikre inntaksområde og nedslagsfeltet med hensynssoner. Restriksjonsområde for nedslagsfeltet er allerede sikret i Kommuneplanens arealdel. Området som sikres med hensynssone er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel og vil også berøre eksisterende jernbane i området. Formålene vil bli videreført i planforslaget for utenom inntaksområdet som vil bli regulert til vannforsyningsanlegg. Planområdet omfatter hovedsakelig gnr./bnr. 37/7, 37/1 og 36/54.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning iht Forskrift om konsekvensutredning 01.07.2017. Vurdering av konsekvensutredningsplikten følger som vedlegg.

Eventuelle spørsmål eller innspill til planarbeidet bes sent skriftlig eller pr e-post innen 28.02.2019 til: Sweco Norge AS, postboks 714, 8509 Narvik eller e-post: ronny.dahl@sweco.no

Sweco Norge AS

Dokumenter