Kunngjøring vedtatt områdereguleringsplan for Medby næringspark, Bjerkvik

Klikk for stort bilde 

Narvik kommunestyre har i møte 18.02.2021, sak 011/21 vedtatt områdereguleringsplan for Medby næringspark, PlanID 2014007. 

Frist for å klage på vedtaket er 09.04.2021.

 

 

Vedtak:
Pkt 1:
Følgende merknader er behandlet:

Sametinget:
Tas til orientering.

Statens vegvesen (SVV):
1. Tas til orientering.
2. Tas ikke til følge
3. Tas til følge.
4. Tas til følge.
5. Tas til følge.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Tas til orientering.

Mattilsynet:
Tas til etterretning.

Bane NOR SF:
Tas til orientering.

Forsvarsbygg
1. Tas til orientering.
2. Tas til etterretning.
3. Tas til orientering.
4. Tas ikke til følge.

Nordland fylkeskommune (NFK)
1. Tas til følge.
2. Tas til etterretning.
3. Tas til følge.
4. Tas ikke til følge.
5. Tas til etterretning.
6. Tas til orientering.
7. Tas til etterretning.
8. Tas til etterretning.

Statnett SF
1. Tas til orientering.
2. Tas til etterretning.
3. Tas til etterretning

Ofoten Brann IKS
Tas til etterretning.

Narvik kommune, Veg og park:
1. Tas til etterretning.
2. Tas til følge.
3. Tas til orientering.
4. Tas til følge.
5. Tas til følge.

Åge Bjørnar Grenersen (flere uttalelser):
1. Tas til etterretning.
2. Tas til etterretning.

Anne Margrethe Grenersen (flere uttalelser):
1. Tas til etterretning.
2. Tas ikke til følge.

Kåre Oddvar Jægervann:
1. Tas til etterretning.
2. Tas til etterretning.
3. Tas til etterretning.
4. Tas til orientering.
5. Tas til orientering.
6. Tas til orientering.

Lars Joacim Lindqvist/ Magnus og Åshild Ingebrigtsen:
1. Tas til orientering.
2. Tas til orientering.
3. Tas til orientering.
4. Tas til orientering.
5. Tas til orientering.

Joacim Lindqvist/ Åshild Agata Ingebrigtsen:
Tas til orientering.

Pkt 2:
Statsforvalteren i Nordland:
INNSIGELSEN imøtekommes.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre
områdereguleringsplan for Medby næringspark, planID 2014007, med revidert plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, konsekvensutredning og vedlegg med endringer etter merknadsbehandling.

Planen vedtas med revidering slik at avgrensingen er i tråd med det arealet som i kommunedelplanen for Bjerkvik er satt av til næringsarealer for å etterkomme innsigelsen fra Statsforvalteren i Nordland. 

Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere plandokumentene i henhold til vedtaket.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en næringspark for større næringsaktører, primært innenfor transport, logistikk og lagervirksomhet.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no senest 09.04.2021

Sakens dokumenter kan lastes ned her.

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

I tillegg kommer følgende dokumenter

Sakens øvrige dokumenter kan ses på innsynsak 20/4088 og historisk innsynssak (før 2020) 09/3779