Kunngjøring vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040

Kommunestyret vedtok i møtet 01.09.22, sak 076/22, Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040, iht. plan- og bygningsloven § 11-15. 

Planen gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling. Det tas stilling til utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen skal legges til grunn i alle kommunes delplaner og temaplaner, samt er retningsgivende for hvordan kommunens arealer forvaltes i kommuneplanens arealdel. 

Plandokumentene kan du lese her:

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2040 (PDF, 6 MB)

Kommunestyrets behandling av samfunnsdelen (PDF, 3 MB)

Saksdokumenter (PDF, 762 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees i arkivsak 20/3394 og  arkivsak 19/1407.