Kunngjøring av planvedtak - Kjøpsvik Oppvekstsenter

Narvik kommunestyre har i møte den 30.03.2023, sak 023/23 vedtatt detaljregulering for Kjøpsvik Oppveksenter - PlanID 2022005

Frist for å klage på vedtaket er 03.05.2023

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik med revidert plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 14.03.2023 med vedlegg, planID 2022005, med endringer som fremkommer gjennom merknadsbehandlinga. Plandokumentene oppdateres etter kommunestyrets vedtak.

Hensikten med planen er å sikre dagens skoleformål i tråd med gjeldende kommuneplan for Narvik kommune. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 05. mai 2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 22/1800.

 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt plankart (PDF, 6 MB)

Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 343 kB)

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 17 MB)

Vedtak med saksframlegg (PDF, 984 kB)