Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg

Narvik kommunestyre har i møte den 19.05.2022, sak 038/22 vedtatt Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg – PlanID 2021004.

Frist for å klage på vedtaket er 20.06.2022.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg, planID 2021004, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av slamavskiller ved Hestneselva i Kjøpsvik. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 20.06.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn, ArkivsakID 21/1429: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021001429&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&. 

 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 13 MB)

Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 854 kB)

Vedtatt plankart (PDF, 3 MB)

Vedtak med saksframlegg (PDF, 928 kB)