Høring/offentlig ettersyn - forslag til Detaljregulering for Sjøveien 13

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til detaljregulering for Sjøveien 13, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 10. Februar - 26. Mars 2023.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med inntil 13 leiligheter.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik rådhus og på kommunens hjemmeside narvik.kommune.no under Kunngjøringer: https://www.narvik.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2020005 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 24. Mars 2023.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Plankart - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 978 kB)

Planbestemmelser - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 9 MB)

Vedlegg 1 - ARK-TEG-002 Tegningshefte - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 24 MB)

Vedlegg 2 - ARK-TEGN-001-Utomhusplan - - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 4 MB)

Vedlegg 3 - Notat KU-vurdering - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 1011 kB)

Vedlegg 4 - PLAN-BREV-001-Varsel om oppstart regulering - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 814 kB)

Vedlegg 5 - Planskjema for Nordland - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 796 kB)

Vedlegg 6 - Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 931 kB)

Vedlegg 7 - RIG-RAP-Områdestabilitet - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 12 MB)

Vedlegg 8 - RIVA-RAP-001-med tegninger - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 9 - Illustrasjoner - Detaljregulering for Sjøveien 13 (PDF, 8 MB)