Detaljregulering for Narvik sykehus - endring

Narvik kommunestyre har i møte den 29.09.2022, sak 088/22 vedtatt detaljregulering for Narvik sykehus - endring – PlanID 2015004.

Frist for å klage på vedtaket er 28.10.2022.


Vedtak: 

Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre endring av detaljregulering for nye Narvik sykehus, planID 2015004, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg.

Planbestemmelsene endres slik: Det  tas  inn  tillegg  til  rekkefølgebestemmelsen  pkt  6.3  e)  [...]Støyskjerm  mot  bebyggelse i Kongleveien  skal  etableres  i  område  o_SVG  før  parkeringsplass  o_SPA3  tas  i  bruk.

Hensikten med endringen av planen er å legge til rette for flateparkering ved nye Narvik sykehus på Furumoen.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 28.10.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 21/1995:

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 243 kB)

Vedtatt plankart (PDF, 4 MB)

Vedtak med saksframlegg (PDF, 2 MB)

Rådmannens merknadsbehandling etter offentlig ettersyn (PDF, 85 kB)