Eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen inneholder overordnede prinsipper for eierstyring og utøvelse av
eierskap i selskaper som kommunen har eierinteresser i.

 

Eierskapsmeldingen har fokus på kommunen som eier, og har som mål å øke bevisstheten rundt forvaltning av eierskapet, sikre at rettssubjektene gis nødvendige styringssignaler og tydeliggjør lokalpolitikernes ansvar overfor kommunalt eide virksomheter og rettssubjekter. Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er utskilt fra kommunen og plassert ved et annet rettssubjekt.

God eierstyring sikrer kommunen av innbyggerne får det tilbudet som ønskes fra kommunestyret, og sikrer at politisk kontroll ikke svekkes av komplekse eierstrukturer.

Eierskapsmeldingen er i sin helhet tilgjengelig her:

Eierskapsmelding 2022 (PDF, 5 MB)

Saksfremlegget med vedlegg til politisk behandling er tilgjengelig her:

Eierskapsmelding - politisk behandling

Innledning

God eierstyring sikrer kommunen av innbyggerne får det tilbudet som ønskes fra kommunestyret, og sikrer at politisk kontroll ikke svekkes av komplekse eierstrukturer.

Eierskapsmeldingen fungerer som en instruks for folkevalgte, styremedlemmer og kommunens administrasjon på opptreden og kommunikasjon med rettssubjektenes styringsorganer (eierorganer), som representantskap, generalforsamlinger, rådsmøter, årsmøter mv. For styrer, ledelse og administrasjon i rettssubjektene som Narvik kommune eier og samhandler med, vil eierskapsmeldingen være et nyttig verktøy i arbeidet med å utvikle virksomheten. Det bidrar til å holde kommunikasjon med sine eiere og samarbeidspartnere sett mot eiernes ønsker og behov.

Ved å legge deler av kommunal virksomhet i et selskap, overføres også styringsretten av selskapet. Men kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også av selskap som eies av kommunen. Selskapenes styre og administrasjon utformer selskapsstrategi innenfor den ytre rammen av eierstrategi, som er definert av eierne. Administrasjonen har ingen lovfestet rolle i eierstyring, utover rådmannens ansvar for forsvarlig utredning av saker og oppfølging av politiske vedtak.

Eierskapsmeldingen bygger på tidligere eierskapsmelding i Narvik bystyre sak 029/15 (vedtatt i bystyret 09.04.2015) og på foreløpig eierskapsmelding i Narvik kommunestyret sak 083/20 (orienteringssak 18.06.20).

I eierskapsmeldingen er det viktig å skille mellom politikk og strategi, tilsyn og kontroll.

Eierskapspolitikk

Eierskapspolitikk er de overordnede premissene som Narvik kommune legger til grunn for forvaltningen av rettssubjektene og selskapene kommunen eier. Dette gjelder for eksempel valg av selskapsorganisering, valg av styremedlemmer, etikk, systemer og rutiner for utøvelse av eierskapet.

Eierskapspolitikk skal bidra til å skape et godt eierskap. Med godt eierskap kan det forstås  som å sikre gode tjenester til innbyggerne, bidra til samfunnsutvikling og ha demokratisk kontroll. Eierskapspolitikken skal bidra til å skape en god arena for samhandling og interaksjon mellom eierne, styret og ledelsen.

Eierstrategi

Eierstrategi beskriver de konkrete krav (tiltak og ressursbruk) samt prioriteringer som Narvik kommune har til sine rettssubjekter. Eierstrategi er eiers rammer og retningslinjer for eierskapet til selskapet, og sier noe om hva eier ønsker å oppnå med sitt eierskap. Eierstrategi skal sikre at selskapene ivaretar de målsettinger som Narvik kommune har vedtatt gjennom å sette tjenesteproduksjonen ut til et selvstendig rettssubjekt (foretak, stiftelse eller samarbeid).

Kontroll og tilsynsansvar overfor virksomhetene

Narvik kommune har et kontroll og tilsynsansvar overfor sine eierinteresser i egne selskaper (Kommunelovens § 23-4). Dette gir kontrollutvalget i Narvik kommune en selvstendig rolle for tilsyn og kontroll av selskapene uavhengig av eierne og ledelsen i selskapene. Kontrollutvalgets oppgave med selskapskontroll gjøres gjennom en obligatoriske del som er eierskapskontroll og en frivillig del som kan være forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er å kontrollere om den som er eiers representant og utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring.

Forholdet til andre styrende planer i Narvik kommune

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for overordnet strategi og målsettinger for langsiktig og bærekraftig utvikling av Narvik kommune. Kommuneplanen er den viktigste premissgivende føringen for fremtidig eierstyring og virksomhetsplanlegging. I tillegg til kommuneplanen finnes også ulike temaplaner som kan gi retningsgivende føringer i arbeidet med eierskap.

Inneværende planstrategi og kommuneplanens planprogram2 har Narvik kommune 4 fokusområder:

 • Befolkningsstruktur
 • Økonomi
 • Folkehelse
 • Tilrettelegging for næringsliv og arbeidsplasser

I kommuneplanens samfunnsdel definerer kommunestyret målsettingen de har for utviklingen av lokalsamfunnet samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal jobbe etter for å nå disse målene. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste styringsdokument.

Kommunenes økonomiplan er tilpasset mot kommunens øverste styringsdokument, og er en del av grunnlaget til årlige virksomhetsplaner og årsbudsjett. Som et strategisk verktøy for å bidra til en felles retning for næringsutvikling for kommunen og kommunens selskaper, er det etablert en strategisk næringsplan. Næringsplanen er underordnet kommunens øvrige styringsdokumenter.

Narvik kommunes eierskap i rettssubjektene er gjort for å tjene til ulike formål. Formålene endrer seg over tid og det er derfor viktig at rettssubjektenes plass innenfor kommunal tjenesteyting blir klart definerte i kommunens overordnede planer.

Når revisjoner av de overordnede planene gjennomføres, så er det anbefalt å bruke god tid til å belyse følgende spørsmål:

 • Hva vil Narvik kommune oppnå med eierskapet i rettssubjektene og selskapene?
 • Hvorfor eier og driver kommunen eksterne rettssubjekter?
 • Hva er formålet?
 • Dersom Narvik kommune definerer forventninger til rettssubjektene i sine strategiske planer, er det mulig for selskapene å oppfylle disse?
Lovforankring

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-2018-06-22-83.

I § 26-1 om eierskapsmelding heter det:

“Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Eierskapsmeldingen skal inneholde

 1. kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
 2. en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen eller fylkeskommunene har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
 3. kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b”

Opptak fra formannskapets behandling av eierskapsmeldingen 9. juni 2022:

Opptak fra kommunestyrets behandling av eierskapsmeldingen 16. juni 2022: