Arbeid mot mobbing

Alle barnehager og skoler skal ha nulltoleranse for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle barn i barnehager og skoler skal ha et trygt og godt miljø.

Barnehagens ansvar - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. januar 2021 gjelder nytt kapittel i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø. Det er nulltoleranse for krenking som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. 

Alle barnehager har aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Det betyr at alle som jobber i barnehager skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det, og har plikt til å melde til barnehagens styrer dersom de har mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen skal undersøke saken, og skal så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

Alle barnehager skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, trivselen, leken og læringen til barna. 

Skolens ansvar - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. januar 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Alle skoler skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 

Skolene har aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det betyr at alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de skal gripe inn mot krenking dersom det er mulig. Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor dersom de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal undersøke saken, og skal så langt det går sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.  

Alle skoler skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til elevene. Det er rektor som er ansvarlig for at dette blir gjort. 

Lenke til mer informasjon

På Utdanningsdirektoratets nettside finnes mye og god informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Der ligger en guide til foresatte om hvilke rettigheter barnet ditt har, og hvordan dere kan gå fram i kontakten med skolen eller barnehagen. Denne finnes også på engelsk. 

Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge. Utdanningsdirektoratet har også samlet noen råd til foreldre om mobbing.

Nullmobbing.no - du har rett til å ha det bra

Andre nyttige lenker

Bruk hue er et gratis undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing utviklet av Telenor og Røde kors. På nettsiden finner du undervisningsopplegg både for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 

Brukhue.no - om nettvett og nettmobbing

På nettsiden ung.no ligger kvalitetssikret og offentlig informasjon til ungdom. Det er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom

Ønsker du å melde fra om mobbing og dårlig skolemiljø? Statsforvalteren har et skjema som både elever og foreldre kan benytte seg av. 

Statsforvalteren - meld fra om mobbing!