Vedtatt reguleringsplan – Dronningens gate 56-60

Narvik bystyre vedtok detaljreguleringsplan for Dronningens gate 56-60 med PlanID: 2016002, 20.12.2018 i sak 132/18.

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. IV. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 –tre– år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Narvik kommune. Det gjøre oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold av forvaltningsloven.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Areal- og samfunnsutvikling, telefon tid 10 - 14

telefon 76 91 20 00 (sentralbord Narvik kommune)

Her finner du de vedtatte dokumentene:
Detaljregulering Dronningens gate 56-60 - saksfremlegg med vedtak  (PDF, 361 kB)

Reguleringsbestemmelser vedtatt (PDF, 524 kB)

Planbeskrivelse vedtatt  (PDF, 5 MB)
Notat til politisk behandling vedtatt (PDF, 511 kB)
Plankart over grunnen vedtatt (PDF, 548 kB)