Vedtatt detaljreguleringsplan Lien industriområde, Evenes kommune

Klikk for stort bildePlanområde merket med rød striplet linjeEvenes kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Lien industriområde med PlanID 1853 219 2019 02 i møte 03. desember 2020, sak 78/20.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til industriformål med mulighet for etablering av industrikai på lang sikt, for å kunne ta i land løsmasser fra båt. Deler av området har tidligere vært benyttet til masseuttak. Dette skal nå avsluttes og sikres.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 04. januar 2021. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Evenes kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket. 

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses på Innsyn sak 20/727.

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Planbeskrivelse Lien industriområde (PDF, 2 MB)

Bestemmelser Lien industriområde (PDF, 276 kB)

Plankart Lien industriområde (PDF, 617 kB)

Vedtak med saksutredning Lien industriområde (PDF, 765 kB)