Varsel om planoppstart - Detaljregulering barnehage på gnr.44, bnr.211 i Beisfjord, Narvik kommune

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Trygge barnehager oppstart av detaljregulering for barnehage på gnr.44, bnr 211 i Beisfjord, Narvik kommune.

  • Varselsbrev datert 07.09.2018
  • Planavgrensning datert 07.09.2018
  • Møtereferat fra forhåndskonferanse med Narvik kommune 17.07.2018
  • Vurdering konsekvensutrednings datert 18.07.2018
 

Detaljreguleringsplans dokumenter: