Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Hovedutvalg for plan og utvikling i Narvik kommune vedtok 5.mars 2024 i sak PLAN- 011/24, å varsle oppstart av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. Forslaget til planprogram for kommunedelplanen sendes samtidig på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Hovedmålsetting er at planen skal bidra til kunnskapsutvikling og allment tilgjengeliggjøre informasjon rundt naturmangfoldet i Narvik kommune, sikre naturverdier kommunen har ansvar for og belyse hvorfor naturmangfold er viktig.

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram er en del av første fase i planarbeidet for å fastsette formål og rammer for planarbeidet.

Kommunen oppfordrer alle, både privatpersoner, organisasjoner, foreninger og bedrifter, til å komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart.

Innspill til planprogram og varsel om oppstart sendes innen 30.04.2024, til Narvik kommune, Enhet Areal og byggesak, P.b.64, 8501 Narvik.

Forslag til planprogram og vedtak i hovedutvalget kan du laste ned her: 

Forslag til planprogram (PDF, 562 kB)

Sak PLAN- 011/24 (PDF, 834 kB)