Varsel om oppstart – Detaljregulering Kongens gate 24 med tilhørende kvartal, Narvik kommune

Klikk for stort bildeNorconsult AS varsler på vegne av K24 Eiendom AS oppstart av planarbeid - detaljregulering for Kongens gate 24 med tilhørende kvartal (PlanID 2021002).

Frist for innspill er 18.05.2021

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 40/278, 40/279, 40/280, 40/281, 40/282, 40/283, 40/284, 404/285 og 40/1041 i Narvik kommune. Planområdet er vist i gult på bildet, og med svart stiplet linje i vedlagt planavgrensning. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nytt boligbygg med forretningslokaler i 1. etasje for eiendommen gnr./bnr. 40/278, Kongens gate 24, og regulere øvrige eiendommer i kvartalet i henhold til dagens bruk; bolig og forretning.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Norconsult AS v/ Astrid Fjose, e-postadresse Astrid.Fjose@norconsult.com

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 18.05.2021 til: Norconsult AS Borealis avd. for arkitektur, Stortorget 2, 9008 Tromsø. E-post: Astrid.Fjose@norconsult.com med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no

Dokumenter:
Varslingsbrev - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Kongens gate 24 med tilhørende kvartal (PDF, 446 kB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)
Planinitiativ - Detaljregulering Kongens gate 24 med tilhørende kvartal. (PDF, 512 kB)
Planavgrensning (PDF, 202 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 20/11729