Varsel om oppstart – Detaljregulering for Kvartal 48, planID 2022008

Sweco Norge AS varsler på vegne av Kongens gate 30 Narvik AS og Dronningens gate 27 Narvik AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Kvartal 48, planID 2022008

Frist for innspill er 8. desember 2022

Planarbeidet omfatter eiendommen gnr./bnr. 10/232, 40/233, 40/234, 40/235, 40/236, 40/237, 40/238, 40/1, Kongens gate, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av kombinert nærings- og boligbygg i Kongens gate 30, samt hotell- og næringsbygg i Kongens gate 26 og Dronningens gate 27.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Sweco Norge AS v/Trude Johnsen, e-postadresse: trude.johnsen@sweco.no

3D-modell av tiltaket kan ses på følgende link: https://swecono.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=9a840b846a0d4412b2568d8812875b79. Det gjøres oppmerksom på at byggene ikke er detaljprosjektert, og at modellen kun er ment å vise volum og prinsipputforming av nye bygg. Det skal avholdes informasjonsmøte for naboer den 30.nov. kl. 18.00 i studiosalen på Folkets Hus. Vi imøteser at påmelding gis i forkant til: trude.johnsen@sweco.no.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 08.12.2022 til: Sweco Norge AS, Kongenes gate 52, 8514 Narvik, trude.johnsen@sweco.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no

Dokumenter:
Planinitiativ (PDF, 4 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)
Politisk prinsipputtalelse (PDF, 370 kB)
Varslet planavgrensning (PDF, 131 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 22/3800: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022003801&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&