Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram detaljregulering Alpinveien 1

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering Alpinveien 1, gnr./bnr. 40/974 i Narvik kommune. PlanID 2019011.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger. Planområdet avgrenses av stiplet, blå linje vist på kartutsnitt under. 

  Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding. 

Innspill til planarbeid og planprogrammet kan meldes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS, Fagernesveien 1, 8514 Narvik, eller e-post: trude.johnsen@multiconsult.no innen 29.11.2019.

Dokumentene til planprogrammet kan ses i kommunens servicetorg eller lastes ned her:

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Innsyn sak 16/1972:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2016001972&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2949&