Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Felt B3, Fagernesfjellet

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B3, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1465 m.fl. i Narvik kommune. PlanID 2019007.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger. Planområdet avgrenses av stiplet, blå linje vist på kartutsnitt under.

 Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 18.11.2019 til: Multiconsult Norge AS, Fagernesveien 1, 8514 Narvik, eller e-post: trude.johnsen@multiconsult.no

Dokumentene kan ses i kommunens servicetorg eller lastes ned her:

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Innsyn sak 19/4411:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2019004411&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2949&