Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling av utbyggingsavtale Detaljregulering Håreks gate 57- 63, planID 2024001

På vegne av Narvik Eiendom AS, gir Sweco Norge AS i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering Håreks gate 57- 63, PlanID 2024001 I tillegg varsles det oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. 

Frist for å komme med innspill er 15.mai 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av sentrumsnære boliger på gnr./bnr. 40/167 (Håreks gate 63) og 40/166 (Håreks gate 61) i Narvik kommune. Det legges opp til parkering for ny bebyggelse i to underetasjer med atkomst fra henholdsvis bakgården i Dronningens gate 56-58 og fra Kinobakken. Det ønskes også tilrettelagt for parkering for eksisterende næringsbebyggelse i Dronningens gate 56-58 i og med at de i dagens situasjon har etablert carportløsning under planområdet. 

Illutrasjoner av mulig ny bebyggelse er vist på neste side. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjonene viser fem etasjer. Kommuneplanens arealdel tillater fire etasjer pluss to tilbaketrukne etasjer, totalt seks etasjer. Reguleringsplanen vil legge til rette for seks etasjer i henhold til kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil redegjøre for tillatt gesimshøyde.

Med bakgrunn i at eiendommen ligger innenfor krav om felles planlegging, ber kommunen om at naboeiendommene 40/168 (Dronningens gate 59) og 40/169 (Dronningens gate 57) medtas i reguleringen. Eksisterende bebyggelse på gnr./bnr.40/168 og 40/169 vil I utgangspunktet bli regulert i sin nåværende høyde, men kommunen ber om at høyde vurderes I forbindelse med planarbeidet. Se utfyllende beskrivelse i vedlegg 2 Planinitiativ. Vi ber om at leietakere og andre rettighetshavere blir orientert om varselet. 

Eventuelle merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS v/ Trude Johnsen, Dronningens gate 52, 8514 Narvik, eller pr. e-post trude.johnsen@sweco.no med kopi til Narvik kommune, postmottak@narvik.kommune.no

Innen 15.mai 2024. 

Dokumenter:

Plangrense - Detaljregulering Håreks gate 57 - 63 (PDF, 104 kB)

Planinitiativ - Detaljregulering Håreks gate 57 - 63 (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering Håreks gate 57 - 63 (PDF, 10 MB)