Varsel om arbeid på E6 ut av Narvik by

Klikk for stort bildeSom en del av etablering av ny brannstasjon i Narvik skal vegkryssene ved E6/Teknologiveien og E6/Kirkegården oppgraderes.

Arbeidene vil utføres i perioden 9. august til 3. november. Arbeidene skal deles opp i delområder og arbeidet starter ved krysset E6/Teknologiveien den 9. august 2021.

Narvik kommune bygger ny brannstasjon for Ofoten Brann. Det fører til større utbedringer i hele området, blant annet flere kryss, gangfelt og bussholdeplasser. Les mer om ny brannstasjon her:

Ny brannstasjon i Narvik

Oppdatering 17. september - Fase 1 delvis ferdig og prosjektet i rute

Torsdag 16. september var fase 1 i arbeidene på E6 ved krysset E6/Teknologiveien delvis ferdig.

Entreprenøren har ryddet bort arbeidssikringen for denne delen og trafikken i området er åpnet opp. Det betyr at i perioden torsdag ettermiddag til mandag morgen vil det være to kjørefelt uten lysregulering, men med nedsatt hastighet i hele arbeidsområdet.

Prosjektet fortsetter med fase 2 fra mandag 20. september. Fase 2 er fra krysset E6/Teknologiveien til innkjøringen til Bentro Bil. 

Det etableres da ny arbeidssikring for dette området og det etableres lysregulering for dette arbeidsområdet, på lik linje som det har vært tidligere.

Prosjektets framdrift går som planlagt og en forventer at arbeidene skal være ferdig i løpet av oktober 2021.

Arbeidene på E6 - lyssignal i arbeidsperioden

Trafikken på E6 reguleres med lyssignal i hele arbeidsperioden.

Sammen med Statens vegvesen jobber entreprenør og Narvik kommune for å finne best mulige løsninger på arbeidene, slik at trafikken påvirkes minst mulig.

Men - det er omfattende arbeider som gjennomføres - halve E6 skal masseutskiftes og det skal etableres traffikkøy.

Deler av vegen blir derfor stengt, men et felt skal til enhver tid være åpent.

  • Når lyssignalene ikke er nok er det manuell dirigering
  • Vi følger hele tiden med på trafikkbildet og justerer trafikklysene hvis det er nødvendig

Både entreprenør og Narvik kommune har jevnlig kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med arbeidene.

Arbeidene består i justering av vegkryss, etablering av trafikkøyer med kantstein, etablering av kollektivholdeplasser og tilpasning av gang- og sykkelvei.

Arbeidstiden er fra 07.00-19.00 på hverdager, men et kjørefelt vil være stengt gjennom hele arbeidsperioden.

E6 og Teknologiveien vil få trafikkregulering med skyttelsignal (lyssignal) i hele arbeidsperioden. Det skal utføres trafikkdirigering dersom skyttelsignal ikke tar unna trafikk i rush perioder.

Halve E6 skal masseutskiftes og det skal etableres trafikkøy, deler av veg blir derfor stengt, men et felt skal til en hver tid være åpent.

Det skal etableres et midlertidig fortau for myke trafikanter på nedsiden av E6 slik at disse kan ledes trygt forbi anleggsområdet til enhver tid.

Det er fartsgrense på 60 km/t i området i dag, denne blir midlertidig satt ned til 50 km/t. For å informere tredjepart om arbeider om mulighet for kødannelser langs vei skal det settes opp varsling/infoskilt. Det skal etableres langsgående sikring ved arbeid på/nært vei og dyp grøft. Det skal også etableres gjerde for å adskille anleggsområdet og tredjepart.

Ved eventuelle varsling av trafikkfarlige forhold skal dette meldes på telefon til Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.

Prosjektorganisering:

  • Eiendomsforvaltning i Narvik kommune er ansvarlig for oppgraderingen av vegkryssene. Prosjekteier er Morten F. Hanssen.
  • Prosjektleder Svein-Erik Høiem, BP3 Prosjekt AS.
  • Byggeleder Mats Tobiassen, Multiconsult AS, som er kontaktperson ved spørsmål om oppfølging hos Narvik kommune. Mob: 928 39 952 eller e-post: mats.tobiassen@multiconsult.no
  • A. Markussen AS som er utførende entreprenør i prosjektet. Deres prosjektleder er Roger Hilling.

Hele arbeidsvarslingen og beskrivelse er tilgjengelig her:

Tillatelse til arbeidsvarlig (PDF, 7 MB)