Ny brannstasjon/utbedringer på E6

Narvik kommune bygger ny brannstasjon for Ofoten Brann. Det fører til større utbedringer i hele området, blant annet flere kryss, gangfelt og bussholdeplasser.

 • Byggestart: 2020
 • Offisiell åpning: 2021
 • Totalentreprenør: Kubera
 • Samlet areal: 3 757 m2
 • Kostnader: Ramme på 148 millioner kroner
 • Ekstra: Ramme på 10 millioner kroner til oppgradering av vei

Narvik kommune overtok brannstasjonen mars 2022:

Brannstasjonen er ferdig

Narvik kommune bygger ny brannstasjon for Ofoten Brann IKS. Denne nye brannstasjonen inneholder administrasjon for brann- og redningstjenester, forebyggende avdeling og feierenheten. Brannstasjonen er hovedkontoret for Ofoten Brann IKS.

Brannstasjonen er døgnbemannet med en operativ avdeling. Stasjonen består av en vognhall med 8 haller, vaskehall, verksted, røykdykkeravdeling, garderober, trimrom og gymsal i tillegg til en administrasjonsdel.

Brannstasjonen har også en egen feieravdeling med felles administrasjon og verksted.

I forbindelse med brannstasjonen etableres det et øvingsområde på ca. 570 m2 for brann- og redningsøvelser.

Nye kryss - nye fortau og bedre trafikkløsning

Når vi bygger ny brannstasjon i Teknologibyen så fører det til krav om at

 • Det opparbeides nytt fortau i Teknologiveien og Ornesveien.
 • Vegkryssene ved E6/Teknologiveien oppgraderes
 • E6 Kirkegårdsveien oppgraderes

Dette er en del av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for Teknologibyen, og skal blant annet gi bedre trafikkløsninger.

Arbeidene utføres mellom 9. august og 3. november.

Detaljer om arbeidet finner du her:

Varsel om arbeid på E6 ut av Narvik by

Arbeidstiden er fra 07.00-19.00 på hverdager, men et kjørefelt vil være stengt gjennom hele arbeidsperioden.

Oppdatering 5. november - lysreguleringen fjernes

Oppgradering av vegkryss ved E6 – Teknologiveien er nå klar for asfaltering og første del av disse arbeidene er ferdig i løpet av 5.11.2021. Lysregulering i krysset fjernes i dag fredag 5. november, og trafikken vil avvikles som normalt, men med nedsatt hastighet. Trafikken vil da gå i begge kjøreretninger. De siste asfaltarbeidene vil gjøres i den kommende tiden med manuell dirigering. Den manuelle dirigeringen vil kunne medføre noe kødannelser.

Vi beklager den ulempen som de pågående arbeidene har påført trafikanter og virksomheter i området, men håper at disse ulempene nå snart skal være over.

Oppdatering 17. september - Fase 1 delvis ferdig og prosjektet i rute

Torsdag 16. september var fase 1 i arbeidene på E6 ved krysset E6/Teknologiveien delvis ferdig.

Entreprenøren har ryddet bort arbeidssikringen for denne delen og trafikken i området er åpnet opp. Det betyr at i perioden torsdag ettermiddag til mandag morgen vil det være to kjørefelt uten lysregulering, men med nedsatt hastighet i hele arbeidsområdet.

Prosjektet fortsetter med fase 2 fra mandag 20. september. Fase 2 er fra krysset E6/Teknologiveien til innkjøringen til Bentro Bil. 

Det etableres da ny arbeidssikring for dette området og det etableres lysregulering for dette arbeidsområdet, på lik linje som det har vært tidligere.

Prosjektets framdrift går som planlagt og en forventer at arbeidene skal være ferdig i løpet av oktober 2021.

Arbeidene på E6 - lyssignal i arbeidsperioden

Trafikken på E6 reguleres med lyssignal i hele arbeidsperioden.

Sammen med Statens vegvesen jobber entreprenør og Narvik kommune for å finne best mulige løsninger på arbeidene, slik at trafikken påvirkes minst mulig.

Men - det er omfattende arbeider som gjennomføres - halve E6 skal masseutskiftes og det skal etableres traffikkøy.

Deler av vegen blir derfor stengt, men et felt skal til enhver tid være åpent.

 • Når lyssignalene ikke er nok er det manuell dirigering
 • Vi følger hele tiden med på trafikkbildet og justerer trafikklysene hvis det er nødvendig

Både entreprenør og Narvik kommune har jevnlig kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med arbeidene.