Reguleringsendring etter forenklet prosess - Områdeplan for Fagernesfjellet, felt BFT 4A (PlanID 2012015)

Sweco Norge AS ønsker på vegne av Narvikfjellet Allmenn AS å endre formål fra fritids- og turistformål til fritidsbebyggelse for eksisterende felt BFT 4A i områdeplan for Fagernesfjellet, PlanID 2012015.


Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 40/1507 og 40/1497, Fagernesfjellet, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. 

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Frist for innspill er 05.05.2023.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Sweco AS v/Trude Johnsen, e-postadresse: trude.johnsen@sweco.no

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 05.05.2023 til: Dronningens gate 52/54, 8514 Narvik, eller e-post: trude.johnsen@sweco.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no 

 

Dokumenter:

Reguleringsendring beskrivelse (PDF, 813 kB)

Endret plankart (PDF, 3 MB)

Endrede bestemmelser (PDF, 106 kB)

Kommunens tilbakemelding - Forslag til reguleringsendring (PDF, 217 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 23/1547:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022007338&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&