Offentlig ettersyn og høring - forslag til områderegulering for Frydenlund, PlanID 2019001

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-2 jf. § 12-10, legges forslag til områderegulering for Frydenlund, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 17. Desember 2021 - 04. Februar 2022.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole, ny samlokalisert videregående skole og for høyere utnyttelse av boligkvartalene, i tråd med kommuneplanens arealdel.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2019001 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 04. Februar 2022.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Plansak til offentlig ettersyn (PDF, 388 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 17 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 195 kB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Datarapport ROS analyse (PDF, 11 MB)