Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsendring av detaljregulering for nye Narvik sykehus, PlanID 2015004

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11 og 12-14 legges forslag til reguleringsendring av detaljregulering for nye Narvik sykehus, ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker. Høringsperiode er fra 10. juni - 05. august 2022. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flateparkering sør for arealene som er regulert til parkeringshus i opprinnelige plan.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2015004 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 05. august. 2022.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Vedtak - Offentlig ettersyn (PDF, 916 kB)

Plankart (PDF, 14 MB)

Planbeskrivelse  (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser  (PDF, 538 kB)

Planbestemmelser med markerte endringer  (PDF, 539 kB)

Vedlegg 1 - Revidert ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - Ingeniørgeologisk rapport (PDF, 11 MB)

Vedlegg 3 - Overvanns- og fordrøyningsmagasinberegning eksisterende og ny situasjon (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 - Plantegning  (PDF, 533 kB)

Vedlegg 5 - Profiltegning (PDF, 424 kB)

Vedlegg 6 - Profiltegning parkeringsvei og gangvei (PDF, 270 kB)

Vedlegg 7 - Situasjonsplan for parkeringsanlegg (PDF, 6 MB)

Vedlegg 8 - Sneopplag for parkeringsanlegg (PDF, 6 MB)