Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Birkelund boligfelt i Evenes kommune, PlanID 2020501

Klikk for stort bildePlanområde merket med blå linjeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11 og delegert vedtak 07.12.2020, legges forslag til detaljregulering for Birkelund boligfelt i Evenes kommune, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 11. desember 2020 - 29. januar 2021. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i form av fire- og seksmannsboliger i området. Evenes Kommune har gitt dispensasjon og rammeavtale for oppsetting av en firemannsbolig i området, og det er i denne reguleringsprosessen ønskelig å tilrettelegge for etableringen av ytterligere tre seksmannsboliger innenfor planområdet.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2020501 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 29. januar 2021. 

Dokumentene til planforslaget kan ses på Evenes rådhus eller lastes ned her:

Vedtak - Offentlig ettersyn - Detaljregulering Birkelund boligfelt i Evenes kommune (PDF, 574 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 25 kB)

Tilbakemelding fra Evenes kommune vedrørende vann, avløp og slokkevannskapasitet (PDF, 477 kB)

Sol- og skyggevurdering (PDF, 6 MB)

Situasjonsplan med snitt (PDF, 849 kB)

Illustrasjon mulig bebyggelse 02.12.2020 (PDF, 979 kB)

Innkomne innspill til planoppstart (PDF, 3 MB)

KU-vurdering (PDF, 792 kB)

 

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Narvik kommunes hjemmesider - innsynssak 20/6310.