Kunngjøring vedtatt detaljreguleringsplan - Birkelund boligfelt, Evenes kommune

Evenes kommunestyre har i møte 25.03.2021, sak 13/21 vedtatt detaljreguleringsplan for Birkelund boligfelt, PlanID 2020501. Frist for å klage på vedtaket er 30.04.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Evenes kommunestyre detaljregulering for Birkelund boligfelt med plankart sist revidert 26.06.2020, planbestemmelser revidert 10.03.20201 og planbeskrivelsen revidert dato 10.03.2021 med vedlegg, planID 2020501.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i form av fire- og seksmannsboliger i området.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no senest 30.04.2021.

Sakens dokumenter kan lastes ned her eller ses på Innsyn sak 20/6310.

Planbeskrivelse - Detaljregulering Birkelund boligfelt_rev10.03.2021 (PDF, 3 MB)
Bestemmelser - Detaljregulering Birkelund boligfelt_rev10.03.2021  (PDF, 149 kB)
Plankart - Detaljregulering Birkelund boligfelt  (PDF, 813 kB)
Vedtak fra Evenes kommunestyre (PDF, 438 kB)
Fullstendig saksutredning fra vertskommunen Narvik kommune (PDF, 676 kB)