Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan - Dybfestjordet og Enrum Forretning- og næringsområde.

Klikk for stort bildeNarvik kommunestyre har i møte 25.03.2021, sak 025/21 vedtatt detaljreguleringsplan for Dybfestjordet og Enrum Forretning- og næringsområde – PlanID 2016008. Frist for å klage på vedtaket er 07.05.2021.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Dybfestjordet og Enrum, planID 2016008, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting og videreutvikling av Dybfestjordet og Enrum som næringsområde.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan påklages. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no innen 07.05.2021

Sakens dokumenter kan lastes ned her eller ses på Innsyn sak Sak 20/4092