Kunngjøring av planvedtak - Områderegulering Frydenlund

Narvik kommunestyre har i møte den 17.11.2022, sak 110/22 vedtatt Områderegulering for Frydenlund – PlanID 2019001

Frist for å klage på vedtaket er 16. desember 2022.

 


Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre områderegulering for Frydenlund PlanID 2019001, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole, ny samlokalisert videregående skole og for høyere utnyttelse av boligkvartalene i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 16. desember 2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 20/4080: Innsyn Områderegulering Frydenlund

Sluttbehandling - Områderegulering Frydenlund PlanID 2019001 (PDF, 981 kB)
Vedtatt Plankart Områderegulering Fryndenlund PlanID 2019001 (PDF, 9 MB)
Vedtatt Planbestemmelser Områderegulering Frundenlund PlanID 2019001 (PDF, 192 kB)Vedtatt Planbeskrivelse Områderegulering Fryndenlund PlanID 2019001 (PDF, 47 MB)