Kunngjøring av planvedtak - områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord

Narvik kommunestyre har i møte den 18.april 2024, sak 040/24 vedtatt områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord – PlanID 2021001. Frist for å klage på vedtaket er 13.06.2024.

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre områderegulering for Narvik terminalen, planID 2021001, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling. Innsigelsen fra Bane NOR sendes til mekling hos statsforvalteren i Nordland.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for havne- og banevirksomhet, samt utvidelse av dagens terminalområde med permanent malmutskipning fra Skarveneskaia.

På grunn av innsigelse fra Bane Nor som ikke er imøtekommet, er den aktuelle planbestemmelsen ikke rettskraftig før innsigelsen er avklart gjennom mekling eller innsigelsesbehandling i Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette gjelder pkt. 7.3:

7.3 Ny gang- og sykkelveg forbi Fagernesskrenten
Før ny terminal Nord med tre nye jernbanespor tas i bruk (ABT3), skal gang- sykkelveg forbi Fagernesskrenten være etablert.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal og byggesak, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no.  Frist for å klage på vedtaket er 13.06.2024.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned i lenker under. Sakens øvrige dokumenter kan ses på kommunens nettside under Innsyn 21/1215.

Plandokumenter - oppdaterte etter kommunestyrets vedtak:

Vedtak - Sluttbehandling med saksframlegg (PDF, 11 MB)

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Vedtatte plankart (PDF, 3 MB)

Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 2 MB) (* pkt. 7.3 er unntatt rettsvirkning pga. innsigelse)

Øvrige dokumenter til planforslaget kan lastes ned her:

Vedlegg 1 Rådmannens merknadsbehandling revidert (PDF, 15 MB)

Vedlegg 2 Konsulents merknader etter OE (PDF, 435 kB)

Vedlegg 3 Innspill til utvidelsen planområdet (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4 Optimalisering og grunnlag for regulering (PDF, 6 MB)

Vedlegg 5 ROS-analyse (PDF, 9 MB)

Vedlegg 6 KU Landskapsbilde (PDF, 7 MB)

Vedlegg 7 KU Lokal og regional utvikling (PDF, 479 kB)

Vedlegg 8 Fagrapport Naturmangfold (PDF, 2 MB)

Vedlegg 9 Fagrapport Naturkartlegging i sjø (PDF, 21 MB)

Vedlegg 10 Fagrapport Miljøteknisk sedimentundersøkelse (PDF, 9 MB)

Vedlegg 11 Fagrapport støy (PDF, 29 MB)

Vedlegg 12 Lokal luftforurensning (PDF, 38 MB)

Vedlegg 13 Vurdering av strømningsforhold (PDF, 3 MB)

Vedlegg 14 Fagnotat klima (PDF, 710 kB)

Vedlegg 15 Trafikkvurdering (PDF, 8 MB)

Vedlegg 16 Geoteknisk vurdering for reguleringsplan (komprimert) (PDF, 9 MB)

Vedlegg 17 Uavhengig kontroll (PDF, 6 MB)

Vedlegg 18 Skjema bærekraft (PDF, 540 kB)

Vedlegg 19 VAO-rammeplan (PDF, 6 MB)

Vedlegg 20 Notat Klassifisering av sikkerhetsklasse for skred (PDF, 2 MB)

Vedlegg 21 Energiløsninger - notat til optimaliseringsrapport (PDF, 5 MB)

Vedlegg 22 Situasjonsplan (PDF, 10 MB)

Vedlegg 24 Risikovurdering Sikkerhet Narvikterminalen (PDF, 4 MB)

Vedlegg 25 Risikovurdering planoverganger (PDF, 3 MB)

Vedlegg 26 Banetegninger Narvikterminalen (PDF, 15 MB)

Vedlegg 27 Narvikterminalen - notat fra prosjektgruppen 14.03.24 (PDF, 162 kB)

Vedlegg 28 Narvik kommune - Forslag til endringer i planforslag for områderegulering Narvikterminalen med Terminal Nord - Bane NORs tilbakemelding (PDF, 2 MB)

Vedlegg 29 Tilbakemelding på endringer i områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord - Narvik kommune (PDF, 721 kB)