Kunngjøring av planvedtak- detaljregulering for Toften boligfelt

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Toften boligfelt med PlanID 2020002 i møte 16. desember 2021, sak 130/21.

Frist for å klage på vedtaket er 28.Januar.2022.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Toften boligfelt, planID 2020002, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling. 

Hensikten med planen er Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 13 nye eneboliger, samt en tomannsbolig, totalt 15 boenheter. Planområdet er på ca. 57 daa.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 28.01.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 20/630

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Sluttbehandling Toften vedtak (PDF, 995 kB)
Planbestemmelser Toften boligfelt (PDF, 2 MB)
Plankart Toften boligfelt (PDF, 5 MB)
Planbeskrivelse Toften boligfelt (PDF, 6 MB)