Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Sjøveien 13

Planområde Sjøveien 13

 

Narvik kommunestyre har i møte den 14.12.2023, sak 144/23, vedtatt Detaljregulering for Sjøveien 13 – PlanID 2020005. Frist for å klage på vedtaket er 11.01.2024.

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Sjøveien 13, planID 2020005, med plankart, rådmannens justerte planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planarbeidet er å etablere et leilighetsbygg med inntil 13 leiligheter ved Sjøveien, Vassvik.
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no. 
Frist for å klage på vedtaket er 11.01.2024.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 20/7038.
 
Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:
Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 8 MB)
Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 830 kB)
Vedtatt plankart (PDF, 620 kB)
Vedtak med saksframlegg (PDF, 2 MB)