Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Sildvik hyttefelt.

Narvik kommunestyre har i møte den 29.09.22, sak 089/22, vedtatt Detaljregulering for Sildvik hyttefelt, planID 2016007, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg.

Hensikten med planen er å legge til rette for utparsellering av 15 nye hyttetomter, 17 naust, samt forlenge intern vegløsning for området.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no.

Frist for å klage på vedtaket er 04.11.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på innsyn. Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:
Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)
Planbestemmelser (PDF, 4 MB)
Plankart (PDF, 4 MB)
Sluttbehandling - Detaljregulering for Sildvik hyttefelt (PDF, 2 MB)
52201230-RIG-01_J05 Sildvik hyttefelt - Uavhengig kvalitessikring (514264) (PDF, 2 MB)
10201119 G-02_Rev01_Sildvik hyttefelt, områdesstabilitet (514265) (PDF, 15 MB)