Høring / offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 og §11-14, legges forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 07. Januar - 18 Februar 2022. Fristen er utsatt til 18. mars 2022.

Formålet med planarbeidet er å ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes saksnr 20/3394 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 18. februar 2022. Fristen er utsatt til 18. mars 2022.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus, Ballangen servicesenter og Kjøpsvik servicesenter eller lastes ned her:

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 Planforslag (PDF, 16 MB)

Saksfremlegg kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 høring og offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)