Høring – Forskrift om Skolefritidsordning for Narvik kommune

Opplæringslovens § 13-7 sier følgende: "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn."

”Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”

Følgende av opplæringslovens regler gjelder for SFO: kapittel 9A om elevenes skolemiljø, § 10-9 om politiattest, § 9-7 om forbud mot ansiktsdekkende plagg og § 13-5 om plikt til samarbeid med barnehagen om overgang til skolen. Enkelte av reglene om skyss gjelder også elever i SFO.

Jf. Tolkningsuttalelse fra Kunnskapsdepartementet av 09.11.15 er skolefritidsordningens vedteker å regne som forskrifter og Forvaltningslovens regler for forskrifter må følges når vedtektene skal fastsettes.  På grunn av forannevnte, samt Nou 2019:23, kapittel 42.2.1 velger Narvik kommune å kalle de nye vedtektene “Forskrift om SFO for Narvik kommune.”

Fra 1.januar 2020 er det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik. Tidligere kommuner Ballangen, Tysfjord og gamle Narvik er nedlagte. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en ny forskrift som sendes ut på høring. Forskriften skal vedtas av kommunestyret, og vil i ettertid gi kommunen en hensiktsmessig behandling av barn i SFO. 

Vi ber dere særlig se på:

Stortingsmelding nr 6, signaliserer også at Regjeringen ønsker og bidra til et løft for SFO gjennom å innføre en Nasjonal Rammeplan, samt gjøre endringer i Opplæringslovens regulering av SFO, blant annet med å tydeliggjøre formålet og verdigrunnlaget for SFO. Der vil også komme støtte og veiledningsmateriell for kvalitetsutvikling av SFO, hvor deriblant fokus på å benytte SFO som virkemiddel for bedre integrering, fysisk aktivitet, samt bidra til bedre kosthold i SFO er i fokus. Reduksjon i foreldrebetaling for lavinntektsfamilier, samt gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn står også på trappene og bli gjeldende fra 01.08.20. Samarbeid med andre tjenester, ivareta Habiliteringsbehov skal også inkluderes i SFO.

Høringsparter er grunnskolene i Narvik kommune, organisasjonene og skolens rådsorganer representert ved SU, FAU og elevråd. Andre som ønsker å uttale seg om høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar. 

Høringsutkastet kan leses på kommunens hjemmeside. Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse til enhet Service, Narvik kommune. Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til rådgiver på Oppvekst, Gro Hoseth. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@narvik.kommune.no Uttalelsen bes merket: «Høring - Forskrift om SFO for Narvik kommune».

Høringsfristen settes til 13. april 2020

Kontaktinformasjon:
Gro Hoseth, rådgiver Oppvekst, Narvik kommune. 
Last ned vedlegg til: Forskrifter om skolefritidsordning (SFO) for Narvik kommune (PDF, 90 kB)