Høring - forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker

1. januar 2022 trådte barnevernsreformen i kraft. For å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats i oppvekstsektoren ble mer ansvar på barnevernsområdet flyttet over til kommunene.

Høring - forebyggende plan for omsorgssvikt og adferdsvansker
Tittel Publisert Type
Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker - høring

Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker - høring.

08.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker - høring.pdf
Høringsbrev - Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker

Høringsbrev - Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker.

08.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsbrev - Forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker.pdf


Høringsfristen er 16.mai.

 

Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide”. (Lovdata: Lov om barnevern).

Narvik kommune har i arbeidet med denne planen kartlagt hvilke tjenester vi samlet har som forebygger omsorgssvikt og atferdsvansker hos barn og unge. Oversikten viser hvordan man samhandler i det forebyggende arbeidet gjennom kommunens BTI-modell og TIBIR-satsing.

  • BTi-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.
  • TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) er et program om forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn mellom 3–12 år. Programmet består av seks intervensjoner og er tilpasset det kommunale tjenestenivået.


Narvik kommune har nå utarbeidet en forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsvansker og legger denne nå ut på høring.

Høringen offentliggjøres på alle skoler, barnehager, de ansattes organisasjoner, ungdomsrådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse, eldrerådet og på kommunens hjemmeside.