Gebyrregulativ i nye Narvik kommune til høring og offentlig ettersyn

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner har pr. 2019 ulike nivå på sine gebyrer knyttet til oppmåling og endring av eiendom (fradeling), og gebyrer for å utføre lovpålagte oppgaver etter plan- og bygningsloven (plansaksbehandling, byggesaker).

I forbindelse med etableringen av nye Narvik kommune fra 1. januar 2020 er det viktig å få til en harmonisering så raskt som mulig.

Prisnivået på de nye satsene for de ulike tjenestene er satt med avveining av hva som er et økonomisk akseptabelt nivå for tjenestebrukerne, sett oppå mot behovet for kommunal inndekning (selvkostprinsippet).Forslag til lokale forskrifter ble vedtatt i fellesnemnda 16. oktober, og skal revideres i forbindelse med budsjett for 2021, og økonomiplan for 2021-2024.


Dokumentet inneholder gebyrregulativ for følgende:

 • Byggesaker 
 • Plansaker
 • Delesaker
 • Seksjoneringssaker 
 • Konsesjonssaker
 • Tiltaksplaner
 • Saker etter jordloven
 • Lov om konsesjon
 • Oppmåling
 • Kart
 • Eiendomsinformasjon
 • Salg av eiendom
 • Festekontrakter
 • m.m

Merknader til forskriftene med tilhørende gebyrregulativ, sendes Narvik kommune, Postboks 64, 8501,Narvik, evt. postmottak@narvik.kommune.no

Frist for innspill: Onsdag 13. november 2019