Krisehåndtering i Narvik kommune

Ved ulykke eller katastrofe skal kommunens innsats koordineres med politiets skadestedsledelse. Dersom en ulykke eller krise har et slikt omfang at ledelse og samordning krever overordnet kommunal ledelse, innkaller rådmann Narvik kommunes kriseledelse i samsvar med kommunens plan for kriseledelse.

Narvik kommunes kriseledelse

Rådmann Lars Skjønnås er operativ leder for Narvik kommunes kriseteam.

  • Rådmann avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte.
  • Beredskapsansvarlig i samarbeid med rådmann innkaller den kommunale kriseledelsen etter varslingsliste. 

Kriseledelse - varsling

Kriseledelsen etableres etter rådmannens avgjørelse.  

Rådmann avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte. 

Kommunene har et særskilt ansvar. Arbeidet med og kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold skal stå sentralt i all planlegging. Alle kommuner har en kriseledelse som ivaretar beredskap og skal ivareta en helhetlig beredskapsprosess i organisasjonen. Kommunens kriseplanen er en del av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, sammen med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), øvelser og evalueringer.

Kommunens beredskapsplaner er interne dokumenter som ligger tilgjengelig for  alle ansatte  og som skal brukes av de ansatte for å sette seg inn i kommunens beredskapsarbeid.  

Kriseledelsen i Narvik kommune gjennomførte en overordnet risiko og sårbarhetanalyse for Narvik kommune siste gang  i 2020, hvor  et bredt spekter av temaer fra ulike naturkatastrofer til alvorlige hendelser som flystyrt eller brann i tunnel stod på dagsorden.

Kriseledelse i Narvik kommune

Den lokale redningssentralen (LRS) er i henhold til  kgl.res. 13. september 2013  tillagt ansvar for å lede og koordinere redningsorganisasjoner på land.

Den lokale redningssentralen er en redningsledelse bestående av representanter for de viktigste samvirkepartnerne innen landredning og et støtteapparat som ivaretas av politiet.

Når redningsledelsen ikke er innkalt, ivaretas ledelse og koordinering av redningsaksjonen av politiet etter fullmakt fra redningsledelsen.