Krisehåndtering i Narvik kommune

Ved ulykke eller katastrofe skal kommunens innsats koordineres med politiets skadestedsledelse. Dersom en ulykke eller krise har et slikt omfang at ledelse og samordning krever overordnet kommunal ledelse innkaller ordføreren Narvik kommunes kriseteam i samsvar med kommunens plan for kriseledelse.

Narvik kommunes kriseledelse

Ordfører Rune Edvardsen er leder og rådmann Lars Skjønnås er operativ leder for Narvik kommunes kriseteam.

  • Ordføreren avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte.
  • 110-sentralen innkaller den kommunale kriseledelsen etter følgende varslingsliste. 

Kriseledelse - varslingsplan

Kriseledelsen etableres etter ordførerens avgjørelse.  

Ordføreren avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte. Salten Brann 110 innkaller den kommunale kriseledelsen etter følgende liste:

5.3 Narvik kommunes kriseledelse og varslingsplan
5.3 Narvik kommunes kriseledelse og varslingsplan
NR STILLING NAVN MOBIL-TLF. STEDFORTREDER MOBIL-TLF
1 Ordfører (leder kriseteam) Rune Edvardsen 908 92 666 Per Kristian Arntzen 995 60 448
2 Rådmann (operativ leder) Lars Skjønnås 932 13 919 Lars Norman Andersen 959 85 439
Ass. rådmann Lars Norman Andersen 959 85 439 Randi Randal 977 82 523
4 Kommunalsjef Randi Randal 977 82 523 Heidi Eriksen Laksaa 950 26 897
5 Kommune- overlege Per Thomas Hultstedt 469 23 951 Sverre Håkon Evju 909 49 663
6 Beredskapsansvarlig Iris Bartholsen 901 61 635
7 Brannsjef Edvar Dahl 915 94 275 Arnt Livelten 993 76 465
8 Leder rådmannens stab Gro Monsen 959 85 437 Mette Nergaard 915 82 211
Kriseledelsen etableres etter ordførerens avgjørelse. Ordføreren avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte. Salten Brann 110 innkaller den kommunale kriseledelsen fra telefonnr. 23 50 15 27 etter følgende liste:

110-sentralen leverer oversikt over hvilke medlemmer som er kontaktet til kriseledelsen, hvem man ikke har oppnådd kontakt med, hvem av kriseteamet som kommer/ikke kommer, hvilke stedfortredere som er kontaktet og kommer/ikke kommer.

Kommunene har et særskilt ansvar. Arbeidet med og kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold skal stå sentralt i all planlegging. Alle kommuner har en kriseledelse som ivaretar beredskap og skal ivareta en helhetlig beredskapsprosess i organisasjonen. Kommunens kriseplanen er en del av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, sammen med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), øvelser og evalueringer.

Kommunens kriseplan er et internt dokument som ligger tilgjengelig for  alle ansatte  og som skal brukes av de ansatte for  å sette seg inn i kommunens beredskapsarbeid.  

Kriseledelsen i Narvik kommune gjennomførte en Risiko og sårbarhetanalyse for Narvik kommune siste gang  i 2010, hvor  et bredt spekter av temaer fra ulike naturkatastrofer til alvorlige hendelser som flystyrt eller brann i tunnel stod på dagsorden.

Kriseledelse i Narvik kommune

Den lokale redningssentralen (LRS) er i henhold til  kgl.res. 13. september 2013  tillagt ansvar for å lede og koordinere redningsorganisasjoner på land.

Den lokale redningssentralen er en redningsledelse bestående av representanter for de viktigste samvirkepartnerne innen landredning og et støtteapparat som ivaretas av politiet.

Når redningsledelsen ikke er innkalt, ivaretas ledelse og koordinering av redningsaksjonen av politiet etter fullmakt fra redningsledelsen.

Krav til ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser)

Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav om ROS-analyser for alle planer for utbygging.
For metodikk som skal benyttes se: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dbs.no