Krisehåndtering i Narvik kommune

Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er en sentral del av samfunnsplanleggingen i Norge

Kommunene har et særskilt ansvar. Arbeidet med og kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold skal stå sentralt i all planlegging.

Alle kommuner har en kriseledelse som ivaretar beredskap og skal ivareta en helhetlig beredskapsprosess i organisasjonen. Kommunens kriseplanen er en del av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, sammen med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), øvelser og evalueringer.

Kommunens kriseplan er et internt dokument som ligger tilgjengelig for  alle ansatte  og som skal brukes av de ansatte for  å sette seg inn i kommunens beredskapsarbeid.  

Kriseledelsen i Narvik kommune gjennomførte en Risiko og sårbarhetanalyse for Narvik kommune siste gang  i 2010, hvor  et bredt spekter av temaer fra ulike naturkatastrofer til alvorlige hendelser som flystyrt eller brann i tunnel stod på dagsorden.

Krav til ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser)

Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav om ROS-analyser for alle planer for utbygging.
For metodikk som skal benyttes se: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dbs.no

Kriseledelse i Narvik kommune

Den lokale redningssentralen (LRS) er i henhold til  kgl.res. 13. september 2013  tillagt ansvar for å lede og koordinere redningsorganisasjoner på land.

Den lokale redningssentralen er en redningsledelse bestående av representanter for de viktigste samvirkepartnerne innen landredning og et støtteapparat som ivaretas av politiet.

Når redningsledelsen ikke er innkalt, ivaretas ledelse og koordinering av redningsaksjonen av politiet etter fullmakt fra redningsledelsen.

Narvik kommunes kriseledelse

Ordfører Rune Edvardsen  er leder og rådmann Lars Skjønnås er operativ leder for Narvik kommunes kriseteam.

Ved ulykke eller katastrofe skal kommunens innsats koordineres med politiets skadestedsledelse. Dersom en ulykke eller krise har et slikt omfang at ledelse og samordning krever overordnet kommunal ledelse innkaller ordføreren Narvik kommunes kriseteam i samsvar med kommunens plan for kriseledelse.

Kriseledelsen etableres etter ordførerens avgjørelse.  

  • Ordføreren avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte.
  • 110-sentralen innkaller den kommunale kriseledelsen etter følgende varslingsliste. 

Kriseledelse - varslingsplan

Kriseledelsen etableres etter ordførerens avgjørelse.  

Ordføreren avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte. Salten Brann 110 innkaller den kommunale kriseledelsen etter følgende liste:

5.3 Narvik kommunes kriseledelse og varslingsplan
5.3 Narvik kommunes kriseledelse og varslingsplan
NR STILLING NAVN MOBIL-TLF. STEDFORTREDER MOBIL-TLF
1 Ordfører (leder kriseteam) Rune Edvardsen 908 92 666 Geir Ketil Hansen 97158295
2 Rådmann (operativ leder) Lars Skjønnås 932 13 919 Lars Norman Andersen 959 85 439
Ass. rådmann Lars Norman Andersen 959 85 439 Randi Randal 977 82 523
4 Kommunalsjef Randi Randal 977 82 523 Heidi Eriksen Laksaa 950 26 897
5 Kommune- overlege Per Thomas Hultstedt Dagtid: 469 23 951 Ettermiddag: 954 32 723 Sverre Håkon Evju 909 49 663
6 Enhetsleder Samfunnskontakt og service Iris Bartholsen 901 61 635 Tina Bøhler Seines 411 41 418
7 Brannsjef Edvar Dahl 915 94 275 Arnt Livelten 993 76 465
8 Leder rådmannens stab Gro Monsen 959 85 437 1. Inger Normann 911 18 055
2. Mette Nergaard 915 82 211
Kriseledelsen etableres etter ordførerens avgjørelse. Ordføreren avgjør hvem av kommunens kriseledelse som skal møte. Salten Brann 110 innkaller den kommunale kriseledelsen fra telefonnr. 23 50 15 27 etter følgende liste:

110-sentralen leverer oversikt over hvilke medlemmer som er kontaktet til kriseledelsen, hvem man ikke har oppnådd kontakt med, hvem av kriseteamet som kommer/ikke kommer, hvilke stedfortredere som er kontaktet og kommer/ikke kommer.