Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunal beredskap er hjemlet i Sivilbeskyttelseloven og har følgende formålsparagraf, § 1

Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kommunal beredskap handler om å trygge innbyggerne gjennom godt planverk og praktiske tiltak.

Beredskapsarbeidet bygger på fire grunnleggende prinsipper


Ansvarsprinsippet 

Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.  

Likhetsprinsippet

Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.

Nærhetsprinsippet

Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.

Samvirkeprinsippet

Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunens beredskapsplaner er interne dokumenter som ligger tilgjengelig for  alle ansatte  og som skal brukes av de ansatte for å sette seg inn i kommunens beredskapsarbeid. 

Beredskapsansvarlig i Narvik kommune er Iris Bartholsen
Mail: iris.bartholsen@narvik.kommune.no, tlf 951 54 500

Stedsfortreder beredskapsansvarlig er Ole Tobias Olsen
Mail ole.tobias.olsen@narvik.kommune.no, tlf 951 54 500

Overordnet ROS-analyse beredskap (PDF, 539 kB)