Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Om tilskuddsordningen
Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.
Søknadsfrist: 17. desember 2021
Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.
Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
  • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
  • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
  • Se regelverkets punkt 3.2. for utfyllende informasjon


Informasjon til alle søkere
Her finner dere årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen og veilederen nøye. Dere søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal.

Søknadsfristen er 17. desember 2021