Smart Narvik er i gang med å teste ut digitalt reiselivsprosjekt

- Første steg for å skape nye arbeidsplasser og et bedre tilbud til innbyggerne

Et stort lokalt engasjement, et spennende EU-prosjekt, handlekraftig prosjektledelse, storslått natur
og betydningsfull historie er noen av faktorene som skal bidra til suksess i Narvik gjennom
digitaliseringsprosjektet AURORAL.

I sommer kan turgåere til Stetinden, Beisfjord minnelund, Fagernesfjellet, Rombaksbotn og Bjarkøy i
Hålogalandsregionen i Nordland bli del av et viktig datagrunnlag som er av stor interesse for Smart
Narvik, Narvik kommune og Visit Narvik.

De fem nevnte turdestinasjonene er nemlig valgt ut som teststeder i arbeidet med å digitalisere,
forbedre og øke reiselivet i de norske distriktene.


- Vi har hengt opp persontellere og tilgjengeliggjort sentrale deler av lokalhistorien via QR-koder på
de fem turmålene, forteller programleder for Smart Narvik, Mikael af Ekenstam fra Smart Innovation
Norway.

Har digitalisert lokal kulturhistorie

Arbeidet er gjort som en del av EU-prosjektet AURORAL, og tre måneder med registreringer av antall
personer og antall skanninger av QR-kodene skal forhåpentligvis gi svar på om det er grunnlag for
tilpasninger, forbedringer og ny næringsvirksomhet knyttet til reiselivet i Hålogaland.
Flere deler av lokalsamfunnet har blitt rådført i prosessen som har ført fram til konkretiseringen av
prosjektet, og det har vært viktig for prosjektledelsen å koble både politikere og næringsliv tett på
prosessene.


- Vi føler at vi har lyktes med det så langt, sier af Ekenstam.

Ann-Hege Lund fra Visit Narvik er glad for at et stort EU-prosjekt som AURORAL kan bidra til å skape
aktivitet på lokalt nivå. Hun er opptatt av at kommunen må ta ansvar for å bevare den kulturelle
lokalhistorien, og en viktig måte å gjøre det på er å gjøre den tilgjengelig for alle.

- Å spre kunnskap om historien og tilgjengeliggjøre den på en enkel måte, er en form for bærekraft.
Digitalisering, i dette tilfellet ved bruk av QR-koder, gjør at folk blir kjent med historien på de fem
teststedene. I første omgang er det i form av tekst og bilder, men vi jobber med å videreutvikle
prosjektet og har både video og en utvidet virkelighet som mål, forteller hun.

Håper å finne svar om transportløsninger

Smart Narvik har allerede fått henvendelser fra andre i Hålogaland som er interesserte i både
persontellere og QR-koder. Det passer bra med prosjektets mål om å utvide antall teststeder i løpet
av sommeren. Og jo mer data man samler inn, jo bedre datagrunnlag får man til det videre arbeidet
med AURORAL.

Og når det gjelder høstens planlagte analyser av sommerens datainnsamling, er af Ekenstam og Lund
spente på hva de finner. Resultatene kan nemlig få store og positive ringvirkninger for Narvik-
samfunnet og hele Hålogalandsregionen.

- Dataene gir oss informasjon om antall turgåere og tidspunkt for besøket. Analysene vil si oss noe
om det er grunnlag for å for eksempel skape mer næringsliv, endre på dagens løsninger eller
forbedre kollektivtilbudet i tilknytning til destinasjonene. Det er særlig transportløsninger som er
interessant for oss. I distriktene er det ofte et mangelfullt kollektivtilbud, og selv om
primærmålgruppen er tilreisende, er vi interesserte i meningene til de fastboende også, sier Smart
Narvik-programlederen.

I tillegg til persontellingen skal prosjektet gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge hva
folk kunne ønske seg av transporttilbud. Dagens kollektivtilbud nærmest krever at besøkende leier
seg bil dersom man ønsker å forflytte seg i regionen. Og selv om størstedelen av lokalbefolkningen
har egen bil, kan det hende at de hadde tatt kollektivbuss eller benyttet annen type transport som
samkjøring dersom tilbudet hadde vært der.

Man håper at statistikk fra AURORAL skal si noe om dette.

Mange fordeler med godt datagrunnlag

For å unngå at dataene i prosjektet blir manipulert, har man blant annet valgt å installere samme
type persontellerne som Midt-Hålogaland friluftsråd bruker, som man vet er teknisk pålitelige. I
tillegg er tellerne plassert på smale steder der man må passere en og en, og på steder hvor man ikke
blir stående.

Slike forhold gjør at Lund og af Ekenstam føler seg sikre på at de innsamlede dataene kommer til å gi
et reelt bilde av sommertrafikken knyttet til de fem destinasjonene.

- Et konkret eksempel på bruk av våre data opp mot transporttilbud som allerede finnes i dag, er et
av busstilbudene i Narvik som har turister som målgruppe. Busselskapets egen statistikk i
kombinasjon med våre data kan gi en klar pekepinn på hvorvidt og eventuelt hvordan de bør tilpasse
tilbudet sitt, forklarer af Ekenstam.

Et annet element som tilgangen på data fører med seg, er at man har et godt tallgrunnlag i
søknadsprosesser. Turmål, stier, skilting og annet krever vedlikehold, og ved å kunne dokumentere
hvor mange som ferdes i området, stiller man sterkere i søknadsprosesser mot virkemiddelapparatet.
Men først skal det lokalproduserte innholdet i QR-kodene friste enda flere turister og fastboende ut
til de fem populære turmålene. Og så skal Smart Narvik, Narvik kommune og Visit Narvik presentere
resultatene til høsten.

- Forhåpentligvis kan vi i løpet av vinterhalvåret utvikle en ny tjeneste eller nytt tilbud som kan testes
ut neste sommer. Vi har hele veien vært veldig bevisste på å konkretisere lokale behov og engasjere
lokale interessenter til å gi innspill på det vi gjør. Forhåpentligvis sitter vi igjen med noe bra og
bærekraftig på tampen av 2024, sier Mikael af Ekenstam og Ann-Hege Lund.

Fakta om AURORAL i Narvik
  • Narvik kommune er en partner i det internasjonale prosjektet AURORAL, som er en del av forsknings- og utviklingsprogrammet Horizon 2020.
  • I AURORAL skal vi i perioden 2021-2024 jobbe med å utvikle og teste hvordan digitale plattformer kan gjøre det enklere å bo og jobbe i landlige områder på ulike steder i Europa.
  • Bruk av data og digitale plattformer har et potensial til å løse noen av de viktigste problemstillingene i slike områder, for eksempel gjennom å tilby løsninger som kan kompensere for lange avstander og mangel på mennesker.
  • Sikkerhet, personvern og brukernes kontroll over sine egne data er noen nøkkelord som står sentralt i utviklingen av de tekniske løsningene i prosjektet.
  • AURORAL har hele 25 europeiske partnerorganisasjoner fra 10 land som deltar i prosjektet i ulike roller.
  • Hålogalandsregionen er et av pilotområdene i prosjektet og de seks andre pilotområdene befinner seg i Finland, Sverige, Portugal, Østerrike, Italia og Spania.
  • I tillegg til den store prosjektgruppen har man i Narvik satt sammen en lokal referansegruppe som skal gi innspill til pilotprosjektet og sørge for at vi gjør ting som er relevante med tanke på de lokale behovene. Et eksempel på lokalt behov er å finne ut av hvor mange som besøker områdene, og hvilke behov dette utløser for vedlikehold av stier, søppelhåndtering og tilrettelegging for parkering.
  • I referansegruppen deltar representanter fra Visit Narvik, Hålogalandsrådet, Nordland fylkeskommune, Midtre Hålogaland friluftsråd, Harstad kommune samt ulike reiselivs- og transportselskaper. Dessuten er innbyggerne representert gjennom Skjomen, Beisfjord og Kjøpsvik bygdeutviklingslag.

På den offisielle nettsiden og i de andre kanalene til AURORAL kan du finne mer informasjon om prosjektet:

AURORAL på nett

AURORAL på Facebook

AURORAL på våre nettsider

Kontaktperson AURORAL: Ann-Hege Lund ann-hege@visitnarvik.com

Kontaktperson Smart Narvik: Mikael af Ekenstam mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com