AURORAL - bedre reiselivsopplevelser i landlige områder

Som en av svært få norske kommuner har Narvik klart å bli med i EUs store forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020. Dette er det nærmeste Champions League man kommer innenfor innovasjonsprosjekter, så det er selvfølgelig stas at Narvik har klart dette. I AURORAL skal vi være med på å utvikle og teste hvordan digitale plattformer kan gjøre det enklere å bo og jobbe i landlige områder på ulike plasser i Europa.

Det vi skal gjøre i AURORAL-prosjektet kan litt forenklet sammenfattes med at vi skal etablere en digital infrastruktur som kan benyttes for å tilby ulike tjenester som er relevante for innbyggere, besøkende, næringsliv og andre aktører. Hålogaland-regionen er et av de områder i prosjektet der vi skal teste ut nytten med denne digitale infrastrukturen ved å demonstrere ulike mulige tjenester.
 

Derfor satser vi på prosjektet

Reiselivsnæringen er en av regionens viktigste næringer. Det er også en av de næringene som Narvik kommune har definert som en prioritert næring. Derfor er også reiseliv tatt med som et spesifikt satsingsområde i Smart Narvik.

Den nye nasjonale reiselivsstrategien definerer det grønne skiftet og digitaliseringen som de viktigste globale og nasjonale endringene fremover, i tillegg til konsekvensene av korona-pandemien. Derfor vil det være viktig med lokale prosjekter der ulike aktører sammen kan bygge kompetanse og utvikle nye innovative løsninger som kan tas i bruk i reiselivet. I AURORAL skal vi for eksempel se nærmere på hvordan teknologi kan berike opplevelser og hvordan vi kan redusere klimagassutslippene fra transporter ved å ta i bruk smartere mobilitetsløsninger.
 

Derfor er dette et Smart Narvik-prosjekt

Prosjektet har alle de delene som er viktige for at det skal være et godt smartby-prosjekt etter den norske definisjonen. Det tar i bruk ny teknologi og innovative metoder. Det bygger på samarbeid og samskaping mellom mange ulike aktører. Og gjennom å involvere blant annet bygdeutviklingslagene i Narvik setter det virkelig innbyggerne i sentrum.

Disse er med i prosjektet

AURORAL har hele 25 europeiske partnerorganisasjoner fra 10 land som deltar i prosjektet i ulike roller. Hålogalands-regionen er utpekt som et pilotområde i prosjektet og de seks andre pilotområdene befinner seg i Finland, Sverige, Portugal, Østerrike, Italia og Spania. Prosjektperioden er 2021-2024 og Narvik kommunes del av prosjektet ivaretas av deres næringsutviklingsselskap Futurum.

I tillegg til den store prosjektgruppen har vi satt sammen en lokal referansegruppe som skal gi innspill til pilotprosjektet og sørge for at vi gjør ting som er relevante med tanke på de lokale behovene. I referansegruppen deltar representanter fra Visit Narvik, Hålogalandsrådet, Nordland Fylkeskommune, Midtre Hålogaland friluftsråd, Harstad kommune samt ulike reiselivs- og transportselskaper. Dessuten er innbyggerne representert gjennom Skjomen og Beisfjord bygdeutviklingslag.
 

Hvordan vi sikrer et vellykket prosjekt

Det store budsjettet som Narvik kommune har fått i prosjektet har gjort det mulig å ansette en prosjektleder på fulltid. Dette vil sørge for at vi har nok ressurser til å holde trykket oppe gjennom hele prosjektet. Gjennom den spisskompetansen vi har tilgjengelig i den internasjonale prosjektgruppen og gjennom samarbeid med de andre pilotprosjektene har vi muligheten til å utvikle virkelig spenstige løsninger. Kontinuerlig involvering av lokale aktører og innbyggerne vil sørge for at vi klarer å gjennomføre et vellykket prosjekt som kan skape varige verdier i Narvik-samfunnet.

Gjennomførte aktiviteter og planen fremover

I det første året av prosjektet har vi jobbet med å definere de konseptene vi fremover skal utvikle og teste ut i praksis. Til tross for at den internasjonale prosjektgruppen grunnet pandemien ikke har kunnet møtes fysisk har vi blitt godt kjente med både hverandre og de muligheter som digitale møter kan gi. Vi gleder oss til å etter hvert kunne besøke hverandre for å utveksle kunnskap og erfaringer.
Høsten 2021 gjennomførte referansegruppen til pilotprosjektet en workshop i det nye visualiseringssenteret til UiT campus Narvik. Her foretok vi en digital befaring av alle de attraksjoner vi skal utvikle gjennom prosjektet og samlet innspill på temaene historiefortelling, mobilitet og besøksforvaltning. Denne videoen gir et innblikk i hva som skjedde på workshopen. 

På den offisielle nettsiden og i de andre kanalene til AURORAL kan du finne mer informasjon om prosjektet.

AURORAL på nett
AURORAL på Facebook

Kontaktperson:

Truls Torblå, prosjektleder
Telefon: 957 77 792
E-post: truls@futurum.no