Luftkvalitet i Narvik

Luftkvaliteten i Narvik overvåkes av en måler i Kongens gate (Narvik sentrum) og en måler på Skistua.

Aktuelle observasjoner fra målepunkt i Kongens gate finner du på 'Måledata for luftkvalitet'.

Luftkvalitet i Norge er en tjeneste fra Miljødirektoratet som varsler luftkvaliteten i hele landet. Her kan du hver dag følge med på luftkvaliteten der du er og lese mer om kilder til luftforurensning og de nasjonale helserådene iht. luftkvalitet.

Nedenfor vises aktuelt luftforurensningsnivå i Narvik. Vær oppmerksom på at "Luftforurensning nå" er basert på en prognose, og ikke faktiske målinger. Ved oransje (moderat) forurensningsnivå vurderer og iverksetter vegmyndighet nødvendige tiltak. Ved rødt (høyt) forurensningsnivå iverksetter vegmyndighet tiltak. Vegmyndigheter er Narvik kommune v/Veg og park for de offentlige kommunale vegene og Statens Vegvesen for fylkes- og riksveger. 

Les mer om tiltak for bedre lokal luftkvalitet.

Narvik kommune v/Miljørettet helsevern anbefaler, utover de nasjonale helserådene, at sårbare grupper ikke beveger seg i sentrum av Narvik ved oransje (moderat) forurensningsnivå. Ved forhøyede nivåer vil det sendes ut innbyggervarsling. Les mer om luftkvalitet og innbyggervarsling. 

Nedenfor er varslet luftforurensning for Narvik de neste 2 dagene. Varsel hentet fra Luftkvalitet i Norge.

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Narvik kommune

I 2019 ble det utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Narvik kommune. Det ble utredet hvilke kilder som bidrar mest til luftforurensning (svevestøv og NO2) i Narvik sentrum samt foreslått noen tiltak for å bedre på luftkvaliteten. I sammenfatningen kan man lese: 

Veitrafikk er den viktigste kilden til utslipp av PM10 i Narvik sentrum. Luftsonekartet viser at E6 gjennom Narvik sentrum ligger i gul og rød sone. Enkelte veinære områder samt områdene utenfor tunnelmunningene ligger også i rød sone. Det samme gjelder LKABs anleggsområde. Oppvirvling av veistøv fører til forhøyede PM10-konsentrasjoner, noe som medfører at veitrafikk er den viktigste kilden til overskridelsene av sonegrensene.

(Gul og rød sone viser til grenseverdier i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520.)

Tiltak for å avbøte på problem med dårlig luftkvalitet på lang sikt som utredningen har sett på er blant annet tunnel som vil redusere biltrafikken gjennom sentrum, bedre tilrettelegging for gang og sykkel og redusert piggdekkbruk. På kort sikt har kommunen en beredskapsplan for tilfeller med overskridelser hvor det blir nødvendig med strakstiltak for å få ned støvnivåene. 

Tiltaksutredning og luftsonekart
Tittel Publisert Type
Soneutbredelse_Narvik_sentrum_1

03.04.2023 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Soneutbredelse_Narvik_sentrum_1.JPG
Soneutbredelse_Narvik_nord

03.04.2023 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Soneutbredelse_Narvik_nord.JPG
Soneutbredelse_Narvik_Fagernestunnelen_nord

03.04.2023 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Soneutbredelse_Narvik_Fagernestunnelen_nord.JPG
Soneutbredelse_Narvik_Fagernestunnelen_sør

03.04.2023 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Soneutbredelse_Narvik_Fagernestunnelen_sør.JPG
Soneutbredelse_Narvik_sentrum_2

03.04.2023 Filtype: JPG. Klikk for å laste ned Soneutbredelse_Narvik_sentrum_2.JPG
FHI Rapport Narvik_2019

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FHI Rapport Narvik_2019.pdf
Luftsonekart_Narvik_COWI_Delrapport_II

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Luftsonekart_Narvik_COWI_Delrapport_II.pdf
Luftsonekart_Narvik_COWI_Delrapport_I

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Luftsonekart_Narvik_COWI_Delrapport_I.pdf
Tiltaksutredning_Narvik_kommune_COWI_20_mai

03.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tiltaksutredning_Narvik_kommune_COWI_20_mai.pdf
Rapportering på handlingsplan for lokal luftkvalitet i Narvik kommune 2023

09.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapportering på handlingsplan for lokal luftkvalitet i Narvik kommune 2023.pdf